การแข่งขันสนุกเกอร์ "พี 80 เชียงใหม่ คัพ 2019" รอบคัดเลือก 29 เม.ย. - พ.ค. 62

7 พ.ค. 62

การแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง 2019 รายการที่ 4 พี80 เชียงใหม่ คัพ 2019 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2562 ณ ที.บี.ซี. สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

 

Q1 = รอบคัดเลือกที่ 1, Q2 = รอบคัดเลือกที่ 2, Q3 = รอบคัดเลือกที่ 3, Q4 = รอบคัดเลือกที่ 4, L96 = รอบ 96 คน, L64 = รอบ 64 คน, L32 = รอบ 32 คน

9 พ.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L32 197 พชร มาเยอะ : กิตติ มงคลสละ 4 - 3
198 มานพ สุขสำราญ : ศุภโชค ก่อเสริมสุข 0 - 4
199 รัชโยธิน โยธารักษ์ : นคร ชาพล 4 - 0
200 ธนพล บุญปลอด : พิสิษฐ์ จันทร์ศรี 3 - 4
12:30 น. 201 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา 3 - 4
202 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : ยุทธภพ ภาคพจน์ 3 - 4
203 ณรงค์เดช ตาขันทอง : นพดล แสงนิล 4 - 2
204 กอบกิจ พลาจิณ : บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล 4 - 1
15:00 น. 205 สุชาติ สุขเลี่ยม : สุชาติ ภูฆัง 4 - 3
206 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : มงคล จูยิ้ม 2 - 4
207 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ 4 - 1
208 เอกรวี อั๊งคำ : กฤษณัส เลิศสัตยาทร 4 - 3
17:30 น. 193 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : ประพฤติ ชัยธนสกุล 4 - 2
194 ไกรลาศ วงศ์สุรไกร : ชัชวาลย์ รุตแพ 1 - 4
195 พุธกานต์ ขิมสุข : ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ 4 - 1
196 STUART PETTMAN : ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ 4 - 3

 

8 พ.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 177 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : รชต ขันตี 4 - 2
178 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : ธงชัย ปุณยวีร์ 4 - 0
179 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : เดชาวัต พุ่มแจ้ง 4 - 3
180 ยุทธภพ ภาคพจน์ : พีร ปานประยูร 4 - 0
12:30 น. 181 ณรงค์เดช ตาขันทอง : เพชรชัย กรรมภาษี 4 - 2
182 นพดล แสงนิล : เอกรัฐ ธนานนท์ 4 - 2
183 กอบกิจ พลาจิณ : สมควร เตียนพลกรัง 4 - 2
184 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : พลกฤษณ์ หนูทองพูล 4 - 1
15:00 น. 185 สุชาติ สุขเลี่ยม : ปริญญา เย็นทรวง 4 - 1
186 สุชาติ ภูฆัง : อัครเดช วีระสัตรา 4 - 3
187 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 4 - 0
188 ไพฑูรย์ ผลบุญ : มงคล จูยิ้ม 3 - 4
17:30 น. 189 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : สันติภาพ วงศ์มหาชัย 4 - 2
190 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : ตุ้มทอง ชื่นบาน 4 - 3
191 เอกรวี อั๊งคำ : ธวัช สุจริตธุระการ 4 - 3
192 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : กฤษดา ชุ่มจิตต์ 4 - 0

 

7 พ.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 162 ประพฤติ ชัยธนสกุล : โอภาส สุวรรณราช 4 - 1
163 อิศรา กะไชยวงษ์ : ไกรลาศ วงศ์สุรไกร — WO.
164 พงศกร จงใจรักษ์ : ชัชวาลย์ รุตแพ 2 - 4
12:30 น. 165 ประมวล จันทร์ทัด : พุธกานต์ ขิมสุข — WO.
166 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ 3 - 4
167 STUART PETTMAN : วินัย ทองราย 4 - 1
168 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : ธัชชัย สุขสำราญ 4 - 1
15:00 น. 169 พชร มาเยอะ : ชินภัทร์ คำสัตย์ 4 - 2
170 อภิสิทธิ์ หมู่มาก : กิตติ มงคลสละ 3 - 4
171 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : มานพ สุขสำราญ 0 - 4
172 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง 4 - 2
17:30 น. 161 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : ธีระวัฒน์ คงเกษม 4 - 0
173 นพดล นภจร : รัชโยธิน โยธารักษ์ 3 - 4
174 นคร ชาพล : ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข 4 - 1
175 ธนพล บุญปลอด : บอย เอี่ยมเย็น 4 - 1
176 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : สุทธิชัย เหล็กเพชร 4 - 1

 

6 พ.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L96 141 รัชโยธิน โยธารักษ์ : ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 4 - 3
142 ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข : ณัฐชารัตน์ วงษ์หฤทัย 4 - 2
143 พรปิยะ กาวสำราญ : บอย เอี่ยมเย็น 1 - 4
144 รัฐนนท์ เขมทัต : สุทธิชัย เหล็กเพชร 3 - 4
145 รชต ขันตี : ธวัช ลิ้มวัฒนะ 4 - 2
12:30 น. 146 ธงชัย ปุณยวีร์ : ณัฐวุฒิ ภู่อ้น 4 - 3
147 ทศพร เข็มน้อย : เดชาวัต พุ่มแจ้ง 1 - 4
133 พุธกานต์ ขิมสุข : สมชาย กาวสำราญ 4 - 1
149 บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ : เพชรชัย กรรมภาษี 2 - 4
150 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : เอกรัฐ ธนานนท์ 2 - 4
15:00 น. 151 สมควร เตียนพลกรัง : ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ 4 - 2
152 พลกฤษณ์ หนูทองพูล : ไพบูรณ์ โกมล 4 - 2
153 หริศ สอนจันทึก : ปริญญา เย็นทรวง 1 - 4
154 อัครเดช วีระสัตรา : นาท ไพบูลย์ 4 - 2
155 ธนภัทร มะนานวม : ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 1 - 4
17:30 น. 137 ชินภัทร์ คำสัตย์ : นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ 4 - 1
157 สันติภาพ วงศ์มหาชัย : พลากร เตี่ยวสกุล 4 - 1
158 ตุ้มทอง ชื่นบาน : ธนากร พีณเมืองวง 4 - 1
159 ธวัช สุจริตธุระการ : นิฐิพล บุญจู 4 - 0
160 กฤษดา ชุ่มจิตต์ : จิราวุธ พลาพล 4 - 3

 

5 พ.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. Q4 121 ปริญญา เย็นทรวง : ศิริภาพร นวนทะคำจัน 3 - 2
122 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง : นาท ไพบูลย์ 1 - 3
123 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : บริพัตร ประสพ 3 - 1
124 เจริญ โพธิ์รัตน์ : คงเดช อุสาหสว่างกุล 3 - 2
125 พลากร เตี่ยวสกุล : วรวิทย์ ทองเหวียง 3 - 1
12:30 น. 126 ธนากร พีณเมืองวง : ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 3 - 1
128 จิราวุธ พลาพล : กวิน ลิ้มวดี 3 - 0
L96 139 มานพ สุขสำราญ : ถิรวิทย์ ครุฑเปรม 4 - 2
129 แสงชัย เสสุตา : ธีระวัฒน์ คงเกษม 1 - 4
130 โอภาส สุวรรณราช : ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ 4 - 0
15:00 น. 131 ตะวัน พูลทอง : ไกรลาศ วงศ์สุรไกร 3 - 4
132 ชัชวาลย์ รุตแพ : ศิริวัฒน์ พะลัง 4 - 1
148 พีร ปานประยูร : อานนท์ สนธิทิพย์ 4 - 1
134 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : ศักดิ์ชัย ซิมงาม 4 - 2
135 วินัย ทองราย : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 4 - 1
17:30 น. 136 ธัชชัย สุขสำราญ : ธณาดล ผมประทุม 4 - 2
156 มงคล จูยิ้ม : เจริญ โพธิ์รัตน์ 4 - 1
138 อรรคพงษ์ ผาหยาด : กิตติ มงคลสละ 0 - 4
140 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : อรรถชัย วงษ์ชื่น 4 - 2
Q4 127 จงรักษ์ บุญรอด : นิฐิพล บุญจู 1 - 3

 

4 พ.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q4 101 พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ : สมชาย กาวสำราญ 1 - 3
102 ศักดิ์ชัย ซิมงาม : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 3 - 0
103 Bye : ณัทณพงศ์ ชัยกุล — WO.
104 ธณาดล ผมประทุม : ทวีศักดิ์ ธูปหอม 3 - 1
105 นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ : วัฒนา สะใบบาง 3 - 1
14:00 น. 106 ทวิช ก้านเพชร : กิตติ มงคลสละ 2 - 3
107 วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส : ถิรวิทย์ ครุฑเปรม 2 - 3
108 อรรถชัย วงษ์ชื่น : อัครพงษ์ ปราณีนิจ WO. —
109 ณัฐพนธ์ หนูนิล : ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 1 - 3
120 ไพบูรณ์ โกมล : สมพล แซ่ตั้ง WO. —
16:00 น. 111 อนิรุตต์ โตลิด : บอย เอี่ยมเย็น — WO.
112 สุทธิชัย เหล็กเพชร : นิพนธ์ จันทรัศมี 3 - 0
113 ธวัช ลิ้มวัฒนะ : ทัชนันทน์ สุริโย 3 - 1
114 ณัฐวุฒิ ภู่อ้น : สัญญา สุดรอด 3 - 0
115 วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย : เดชาวัต พุ่มแจ้ง 0 - 3
18:00 น. 116 อานนท์ สนธิทิพย์ : พันธกานต์ คำเวียง 3 - 0
117 เพชรชัย กรรมภาษี : ประเสริฐ ดีอำมาตย์ 3 - 0
118 เอกรัฐ ธนานนท์ : สันติ นาคจันทร์ 3 - 2
119 ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ : สุชาติ แซ่เฮง 3 - 2
110 ณัฐชารัตน์ วงษ์หฤทัย : จ.อ.เชษฐา นามประเวช 3 - 0

 

3 พ.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q3 81 ทัชนันทน์ สุริโย : นพพล ทำสวน 3 - 1
82 สัญญา สุดรอด : กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา 3 - 1
83 อนุพันธ์ น้ำทิพย์ : เดชาวัต พุ่มแจ้ง 0 - 3
84 จามร บุญกำจัด : พันธกานต์ คำเวียง 2 - 3
85 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี : ประเสริฐ ดีอำมาตย์ 1 - 3
14:00 น. 86 สันติ นาคจันทร์ : ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ 3 - 1
87 วรพล จิรานุกูลวงศ์ : สุชาติ แซ่เฮง 0 - 3
88 สมพล แซ่ตั้ง : นฤทธิ์ เขียวเภกา 3 - 0
89 ศิริภาพร นวนทะคำจัน : มาณพ พรมอ่อน 3 - 1
90 นาท ไพบูลย์ : พินิจ ทุมรักษ์ 3 - 1
16:00 น. 91 วัลลภ เนียมนุช : บริพัตร ประสพ 0 - 3
92 คงเดช อุสาหสว่างกุล : กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ 3 - 1
93 วรวิทย์ ทองเหวียง : ญาณเศรษฐ์ ชัยชูนาวี 3 - 0
94 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย : ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ 3 - 1
95 นิฐิพล บุญจู : ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร 3 - 2
18:00 น. 96 มนต์ชัย ปานปูน : กวิน ลิ้มวดี 2 - 3
Q4 97 ธีระวัฒน์ คงเกษม : สมนึก ญาณีฑีรฆะ 3 - 1
98 พรพงษ์ ปานรักษ์ : ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ 2 - 3
99 ไกรลาศ วงศ์สุรไกร : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 3 - 0
100 ชัยณรงค์ ใจวุฒิ : ศิริวัฒน์ พะลัง — WO.

 

2 พ.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 61 ญาณเศรษฐ์ ชัยชูนาวี : ไพโรจน์ พาณิชย์กุล 3 - 1
62 ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ : ปรินทร์ โกมารทัต WO. —
63 ดำรงศักดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา : ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร 1 - 3
64 ณัฐพล เกื้อสุนทรวานนท์ : กวิน ลิ้มวดี 2 - 3
Q3 65 สมนึก ญาณีฑีรฆะ : สิทธิศักดิ์ ใจอารี 3 - 0
14:00 น. 66 ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ : กฤษณ์ ประสงค์เจริญ WO. —
67 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : ไชยพงษ์ กรวสุรมย์ 3 - 0
68 ศิริวัฒน์ พะลัง : กวี ปินตาวงค์ 3 - 1
69 สมชาย กาวสำราญ : ภิญโญ ขำประเสริฐ 3 - 0
70 พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย : ธีรยุทธ จันทา 3 - 2
16:00 น. 71 ณัทณพงศ์ ชัยกุล : จาตุรงค์ ชัยชาติแตง 3 - 0
72 ทวีศักดิ์ ธูปหอม : ดำรงศักดิ์ สุทธิรักษ์ 3 - 1
73 มังกร สมบัติ : วัฒนา สะใบบาง 2 - 3
74 จ.อ.ภักดี จันมณี : กิตติ มงคลสละ 1 - 3
75 บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ : ถิรวิทย์ ครุฑเปรม 0 - 3
18:00 น. 76 อัครพงษ์ ปราณีนิจ : อานนท์ สูงสถิตานนท์ 3 - 1
77 ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู : ศรชัย ทรัพย์เสถียร 3 - 1
78 จ.อ.เชษฐา นามประเวช : วิริทธิ์พล สุขอร่าม 3 - 2
79 บอย เอี่ยมเย็น : บุญพร ตั้งอุปละ 3 - 2
80 ธานินทร์ พุทธมนต์ธร : นิพนธ์ จันทรัศมี 2 - 3

 

1 พ.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 41 วัฒนา สะใบบาง : สรวิชญ์ ชูจิตต์ 3 - 0
42 สมภักดิ์ ชวนเจริญ : กิตติ มงคลสละ 0 - 3
43 ถิรวิทย์ ครุฑเปรม : ประมวล ทองยั่งยืน 3 - 0
44 ประธาน รุ่งทนต์กิจ : อานนท์ สูงสถิตานนท์ 0 - 3
45 ศรชัย ทรัพย์เสถียร : จักรกฤต ขุนศิริ 3 - 2
14:00 น. 46 ณัฐวุฒิ ยองเพชร : วิริทธิ์พล สุขอร่าม 0 - 3
47 เอนก ทองพลู : บุญพร ตั้งอุปละ 1 - 3
48 นิพนธ์ จันทรัศมี : ธนากร เสรีกำธร 3 - 2
49 นพพล ทำสวน : พิมพ์ชนก เพิ่มพูล 3 - 0
50 กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา : พูลลาภ เหลืองทอง 3 - 2
16:00 น. 51 สมภพ พึ่งคร้าม : เดชาวัต พุ่มแจ้ง 0 - 3
52 ธนา กาฬวันนา : พันธกานต์ คำเวียง 0 - 3
53 ร้อยโทสาธิต สมบูรณ์ : ประเสริฐ ดีอำมาตย์ — WO.
54 ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ : อธิวัฒน์ พันธ์บูรณานนท์ 3 - 1
55 สุชาติ แซ่เฮง : ปฏิภาณ สระทองคด 3 - 1
18:00 น. 56 ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย : นฤทธิ์ เขียวเภกา 0 - 3
57 สุรินทร์ รวยดี : มาณพ พรมอ่อน 2 - 3
58 พุทธศิลป์ พัฒสินธุ์ : พินิจ ทุมรักษ์ 1 - 3
59 บริพัตร ประสพ : บุญยชน บวรกีรติโรจน์ 3 - 1
60 กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ : ชัชวาลย์ แซ่เฮ้ 3 - 0

 

30 เม.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 21 ประเสริฐ ดีอำมาตย์ : คถาวุธ ยะกาศคนอง 3 - 0
22 อธิวัฒน์ พันธ์บูรณานนท์ : สมบูรณ์ ชินวุฒิกุล 3 - 0
23 วิทวัฒน์ แซ่ลิ้ม : ปฏิภาณ สระทองคด 2 - 3
24 นฤทธิ์ เขียวเภกา : ชนกันต์ ทายะพิทักษ์ 3 - 0
25 เอกสิทธิ์ ธรรมสนธิ์ : มาณพ พรมอ่อน 0 - 3
14:00 น. 26 รภัทรธรณ์ กล่ำบุตร : พินิจ ทุมรักษ์ 2 - 3
27 บุญยชน บวรกีรติโรจน์ : กล้าณรงค์ มาโชค 3 - 0
28 บัณฑิต ฉายาขจรพันธ์ : ชัชวาลย์ แซ่เฮ้ 0 - 3
29 ไพโรจน์ พาณิชย์กุล : เบญจรงค์ รุผักชี 3 - 1
30 ปรินทร์ โกมารทัต : อุเทน สายสนิท WO. —
16:00 น. 31 ลิขิต ศรสุวรรณภักดี : ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร 1 - 3
32 ภูวิช ทองศรีนุ่น : กวิน ลิ้มวดี — WO.
Q2 33 สิทธิศักดิ์ ใจอารี : ติณณภพ นิลาสน์ 3 - 2
34 กฤษณ์ ประสงค์เจริญ : ตรีรัตน์ อยู่ศิริ 3 - 0
35 ไชยพงษ์ กรวสุรมย์ : พศิน ภู่โอบอ้อม 3 - 2
18:00 น. 36 ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์ : กวี ปินตาวงค์ — WO.
37 สราวุฒิ มุสิก : ภิญโญ ขำประเสริฐ 0 - 3
38 สิทธิพร เฮงวิรัต : ธีรยุทธ จันทา 1 - 3
39 จาตุรงค์ ชัยชาติแตง : ธันวา กิจกังวล 3 - 2
40 ธนวิชญ์ พานแก้ว : ดำรงศักดิ์ สุทธิรักษ์ 0 - 3

 

29 เม.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 1 ติณณภพ นิลาสน์ : วินัย ฉิมจิ๋ว 3 - 0
2 ตรีรัตน์ อยู่ศิริ : ณัฏฐกิตติ์ สุวรรณประทีป WO. —
3 ชาญชัย ศรีหาวงษ์ : พศิน ภู่โอบอ้อม 1 - 3
4 ธนชัย ศุภผล : กวี ปินตาวงค์ 1 - 3
5 ภิญโญ ขำประเสริฐ : พ.จ.อ.สายชล ฟักเขียว 3 - 2
14:00 น. 6 ธนพล พลหาญ : ธีรยุทธ จันทา 0 - 3
7 ธันวา กิจกังวล : พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ 3 - 0
8 บารเมษฐ์ ทองมา : ดำรงศักดิ์ สุทธิรักษ์ 0 - 3
9 วรรณลภย์ ห่วงวิเชียร : สรวิชญ์ ชูจิตต์ — WO.
10 ทัศนัย แสงพล : กิตติ มงคลสละ 0 - 3
16:00 น. 11 ประมวล ทองยั่งยืน : มานิตย์ สาธรสันติกุล 3 - 1
12 อานนท์ สูงสถิตานนท์ : ณัฐวุฒิ วชิรศรีสุนทรา WO. —
13 พงษ์อนันต์ ดำรงชัยนิมิตร : จักรกฤต ขุนศิริ 0 - 3
14 ธัญญวัฒน์ ฉัตรพิทักษ์พงศ์ : วิริทธิ์พล สุขอร่าม 0 - 3
15 ธงไท เทพสุวรรณ : บุญพร ตั้งอุปละ 2 - 3
18:00 น. 16 ธนากร เสรีกำธร : ชยาพล ทั้งบวรพันธุ์ 3 - 0
17 ภัสสกร ชิณวงศ์ : พิมพ์ชนก เพิ่มพูล 0 - 3
18 พูลลาภ เหลืองทอง : วิฑูรย์ สุรธรรมจรรยา 3 - 0
19 วิชาญ สวางคศิริ : เดชาวัต พุ่มแจ้ง 0 - 3
20 พันธกานต์ คำเวียง : ปรีชา สกุลทองวัฒนา 3 - 0