ผลการแข่งขัน Gibraltar Open 2019    ||    ผลการแข่งขัน พี80 - ทรู สงขลาคัพ 2019

ทรู ระนองคัพ รอบคัดเลือก 29 พ.ค. - 10 มิ.ย. 61

3 มิ.ย. 61

การแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง 2018 รายการที่ 5 ทรู ระนอง คัพ 2018 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 ณ ที.บี.ซี. สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

 

Q1 = รอบคัดเลือกที่ 1, Q2 = รอบคัดเลือกที่ 2, Q3 = รอบคัดเลือกที่ 3, Q4 = รอบคัดเลือกที่ 4, Q5 = รอบคัดเลือกที่ 5, L96 = รอบ 96 คน, L64 = รอบ 64 คน, L32 = รอบ 32 คน

 

10 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L32 229 ไพฑูรย์ ผลบุญ : รัชโยธิน โยธารักษ์ 4 - 2
230 ประมวล จันทร์ทัด : ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ 2 - 4
231 สุชาติ สุขเลี่ยม : ณรงค์เดช ตาขันทอง 1 - 4
232 นพดล แสงนิล : บุญญฤทธ์ เกียรติกุล 4 - 2
12:30 น. L32 233 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ 4 - 1
234 ยุทธภพ ภาคพจน์ : พิสิษฐ์ จันทร์ศรี 1 - 4
235 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : ประพฤติ ชัยธนสกุล 4 - 3
236 สุรเทพ ภูแฉล้ม : ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ 2 - 4
15:00 น. L32 237 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : พงศกร จงใจรักษ์ 4 - 1
238 สมชาย กาวสำราญ : ศักดิ์ชัย ซิมงาม 2 - 4
239 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : ชินภัทร์ คำสัตย์ 4 - 1
240 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 4 - 1
17:30 น. L32 225 วินัย ทองราย : ชัชวาลย์ รุตแพ 3 - 4
226 กอบกิจ พลาจิณ : พชร มาเยอะ 1 - 4
227 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 4 - 3
228 เอกรวี อั๊งคำ : สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 1 - 4

 

9 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 193 นพดล นภจร : วินัย ทองราย 3 - 4
196 พชร มาเยอะ : อรรคพงษ์ ผาหยาด 4 - 1
203 ประมวล จันทร์ทัด : บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ 4 - 3
200 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : นครชาพล 4 - 0
12:30 น. L64 201 ไพฑูรย์ ผลบุญ : แสงชัย เสสุตา 4 - 1
204 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข 4 - 1
205 สุชาติ สุขเลี่ยม : ธงชัย ปุณยวีร์ 4 - 3
208 อิศรา กะไชยวงษ์ : บุญญฤทธ์ เกียรติกุล 1 - 4
15:00 น. L64 209 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : วรัตนฐ์นัน ศุภ์กฤศธเนส 4 - 1
210 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : อนุพันธ์ น้ำทิพย์ 4 - 3
212 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : อภิสิทธิ์ หมู่มาก 4 - 1
213 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : ณัฐวุฒิ ภู่อ้น 4 - 3
17:30 น. L64 194 พรปิยะ กาวสำราญ : ชัชวาลย์ รุตแพ 3 - 4
220 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : ศักดิ์ชัย ซิมงาม 2 - 4
221 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : ธวัช สุจริตธุระการ 4 - 0
224 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 3 - 4

 

8 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 217 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : ธานินทร์ พุทธมนธ์ธร 4 - 2
195 STUART PETTMAN : กอบกิจ พลาจิณ 3 - 4
198 ธนพล บุญปลอด : วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 3 - 4
199 เอกรวี อั๊งคำ : ชายชาญ สามารถ 4 - 1
12:30 น. L64 202 รัชโยธิน โยธารักษ์ : พุธกานต์ ขิมสุข 4 - 0
197 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : วรวิทย์ ทองเหวียง 4 - 1
206 ณรงค์เดช ตาขันทอง : ทศพร เข็มน้อย 4 - 2
207 นพดล แสงนิล : สมควร เตียนพลกรัง 4 - 1
15:00 น. L64 211 ยุทธภพ ภาคพจน์ : รัฐนนท์ เขมทัต 4 - 2
214 ประพฤติ ชัยธนสกุล : ตะวัน พูลทอง 4 - 1
215 สุรเทพ ภูแฉล้ม : ตุ้มทอง ชื่นบาน 4 - 3
216 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : มงคล จูยิ้ม 4 - 2
17:30 น. L64 218 ธัชชัย สุขสำราญ : พงศกร จงใจรักษ์; 2 - 4
219 ณัฐพนธ์ หนูนิล : สมชาย กาวสำราญ 1 - 4
222 สุชาติ ภูฆัง : ชินภัทร์ คำสัตย์ 2 - 4
223 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : คงเดช อุสาหสว่างกุล 4 - 0

 

7 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L96 177 วรัตนฐ์นัน ศุภ์กฤศธเนส : ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 4 - 2
178 โอภาส สุวรรณราช : อนุพันธ์ น้ำทิพย์ 0 - 4
179 รัฐนนท์ เขมทัต : อำนวยพร โชติพงษ์ 4 - 3
180 อภิสิทธิ์ หมู่มาก : นาท ไพบูลย์ 4 - 3
12:30 น. L96 181 พชนา ใหม่พระเนตร : ณัฐวุฒิ ภู่อ้น 2 - 4
182 ตะวัน พูลทอง : มนต์ชัย ปานปูน 4 - 1
183 พีร ปานประยูร : ตุ้มทอง ชื่นบาน 3 - 4
184 มังกร สมบัติ : มงคล จูยิ้ม 3 - 4
15:00 น. L96 185 ทวีศักดิ์ ธูปหอม : ธานินทร์ พุทธมนธ์ธร 3 - 4
186 พงศกร จงใจรักษ์ : พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ 4 - 1
187 สมชาย กาวสำราญ : สัญญา สุดรอด 4 - 1
188 จิราวุธ พลาพล : ศักดิ์ชัย ซิมงาม 3 - 4
17:30 น. L96 189 มานพ สุขสำราญ : ธวัช สุจริตธุระการ 1 - 4
190 ชินภัทร์ คำสัตย์ : อานนท์ สนธิทิพย์ 4 - 1
191 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : คงเดช อุสาหสว่างกุล 2 - 4
192 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : ธนาดล ผมประทุม 4 - 0

 

6 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L96 161 วินัย ทองราย : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 4 - 0
162 ชัชวาลย์ รุตแพ : พลากร เตี่ยวสกุล 4 - 1
163 กอบกิจ พลาจิณ : ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 4 - 0
164 อรรคพงษ์ ผาหยาด : ธิติพัฒน์ อัศวธีระเกียรติ์ 4 - 2
12:30 น. L96 165 Tetsuya Kuwata : วรวิทย์ ทองเหวียง 2 - 4
166 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : สมบูรณ์ชาย ภวนาคโสภณ 4 - 0
167 ชายชาญ สามารถ : พลวัฒน์ เกิดสินธุ์ 4 - 1
168 นคร ชาพล : ชัยณรงค์ ใจวุฒิ 4 - 1
15:00 น. L96 169 จงรักษ์ บุญรอด : แสงชัย เสสุตา 1 - 4
170 พุธกานต์ ขิมสุข : วัลลภ เนียมนุช 4 - 2
171 บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ : หริศ สอนจันทึก 4 - 2
172 ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข : ธนภัทร มะนานวม 4 - 3
18:00 น. L96 173 ธงชัย ปุณยวีร์ : วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย 4 - 3
174 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : ทศพร เข็มน้อย 1 - 4
175 สมควร เตียนพลกรัง : กฤษดา ชุ่มจิตต์ 4 - 3
176 บุญญฤทธ์ เกียรติกุล : ธวัช ลิ้มวัฒนะ 4 - 1

 

5 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q5 141 ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ : วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย 2 - 3
142 ทศพร เข็มน้อย : สุรวุฒิ รุ่งสว่าง 3 - 1
143 ธีระวัฒน์ คงเกษม : กฤษดา ชุ่มจิตต์ 1 - 3
144 ธวัช ลิ้มวัฒนะ : พิชิตศักดิ์ มีมาก WO. —
145 ติณณภพ วังทนานนท์ : ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 2 - 3
14:00 น. Q5 146 วิริทธิ์พล สุขอร่าม : อนุพันธ์ น้ำทิพย์ 0 - 3
147 อำนวยพร โชติพงษ์ : จ.อ เชษฐา นามประเวศ 3 - 0
148 นาท ไพบูลย์ : ปวริศ คงเมือง 3 - 1
149 ณัฐวุฒิ ภู่อ้น : ณัฐชารัตน์ วงษ์หฤทัย WO. —
150 ภาณุพงศ์ พิทักษ์ตระกูล : มนต์ชัย ปานปูน 1 - 3
16:00 น. Q5 151 ตุ้มทอง ชื่นบาน : นพพล ทำสวน 3 - 0
152 มงคล จูยิ้ม : เจริญ โพธิ์รัตน์ WO. —
153 สันติ นาคจันทร์ : ธานินทร์ พุทธมนธ์ธร 1 - 3
154 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : ธีระวัฒน์ ปิ่นทองคำ 3 - 1
155 คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล : สัญญา สุดรอด 2 - 3
18:00 น. Q5 156 รชต ขันตี : ศักดิ์ชัย ซิมงาม 0 - 3
157 ธวัช สุจริตธุระการ : วสวัตติ์ จิรพัฒน์กิติกุล 3 - 1
158 อานนท์ สนธิทิพย์ : พันธกานต์ คำเวียง 3 - 2
159 คงเดช อุสาหสว่างกุล : สุพจน์ แสนหล้า 3 - 1
160 รภัทรธรณ์ กล่ำบุตร : ธนาดล ผมประทุม 0 - 3

 

4 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q4 121 ธานินทร์ พุทธมนธ์ธร : วิโรจน์ ชัยสิริเมธีพงศ์ WO. —
122 ธีระวัฒน์ ปิ่นทองคำ : อำนาจ รำเพยพงศ์ 3 - 0
123 สัญญา สุดรอด : วิชาญ สวางคศิริ 3 - 2
124 ภักดี จันทร์มณี : ศักดิ์ชัย ซิมงาม 1 - 3
125 บริพัตร ประสพ : วสวัตติ์ จิรพัฒน์กิติกุล 1 - 3
14:00 น. Q4 126 กวิน ลิ้มวดี : พันธกานต์ คำเวียง 2 - 3
127 เพชรชัย กรรมภาษี : สุพจน์ แสนหล้า 0 - 3
128 ธนาดล ผมประทุม : อนุพงษ์ ศิริอุดมสิน 3 - 0
Q5 129 สมนึก ญาณีฑีรฆะ : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 2 - 3
130 พลากร เตี่ยวสกุล : วิรัช จันทร์ฉวี 3 - 1
16:00 น. Q5 131 ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู : ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ 3 - 1
132 พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ : ธิติพัฒน์ อัศวธีระเกียรติ์ 2 - 3
133 วรวิทย์ ทองเหวียง : สุชาติ แซ่เฮ้ง 3 - 1
134 วราพงษ์ สิทธิพรเจริญกุล : สมบูรณ์ชาย ภวนาคโสภณ — WO.
135 พลกฤษณ์ หนูทองพูล : พลวัฒน์ เกิดสินธุ์ — WO.
18:00 น. Q5 136 ทัศนัย แสงพล : ชัยณรงค์ ใจวุฒิ 1 - 3
137 แสงชัย เสสุตา : พินิจ ทุมรัตน์ WO. —
138 ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ : วัลลภ เนียมนุช 1 - 3
139 หริศ สอนจันทึก : กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ 3 - 1
140 ธนภัทร มะนานวม : สิทธิพร เฮงวิรัต 3 - 0

 

3 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q4 101 สุชาติ แซ่เฮ้ง : กอปรเกียรติ ตันสุวรรณนา WO. —
102 ไพบูรณ์ โกมล : สมบูรณ์ชาย ภวนาคโสภณ — WO.
103 ศิรชัช นิวัฒน์ภูมินทร์ : พลวัฒน์ เกิดสินธุ์ 1 - 3
104 ปรีชา สกุลทองวัฒนา : ชัยณรงค์ ใจวุฒิ 0 - 3
105 พินิจ ทุมรัตน์ : ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย 3 - 0
14:00 น. Q4 106 ศิริภาพร นวนทะคำจัน : วัลลภ เนียมนุช 2 - 3
107 กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ : ธนานันท์ กลั่นขจร 3 - 2
108 วงศกร ตาดเดิม : สิทธิพร เฮงวิรัต — WO.
109 ทัชนันท์ สุริโย : วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย 1 - 3
110 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง : ทศพล ตันเจริญ 3 - 0
16:00 น. Q4 111 กฤษดา ชุ่มจิตต์ : ธนากร พีณเมืองวง 3 - 1
112 พิชิตศักดิ์ มีมาก : เกรียงศักดิ์ แซ่เบ๊ 3 - 2
113 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี : ธนพล ลิ้มสกุล 3 - 2
114 อนุพันธ์ น้ำทิพย์ : สมภพ พึ่งคร้าม 3 - 0
115 จ.อ เชษฐา นามประเวศ : อนุสรณ์ สุวรรณประดิษฐ์ 3 - 1
18:00 น. Q4 116 บอย เอี่ยมเย็น : ปวริศ คงเมือง — WO.
117 ณัฐชารัตน์ วงษ์หฤทัย : วีระศักดิ์ แซ่ส่ง 3 - 2
118 มนต์ชัย ปานปูน : ทวิช ก้านเพรช 3 - 2
119 นพพล ทำสวน : พ.จ.อ.กิตติรัตน์ นวลแก้ว 3 - 2
120 สราวุฒิ มุสิก : เจริญ โพธิ์รัตน์ 0 - 3

 

2 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q3 81 จาตุรงค์ ชัยชาติแตง : ธนพล ลิ้มสกุล 1 - 3
82 วรพล จิรานุกูลวงศ์ : สมภพ พึ่งคร้าม 1 - 3
83 พศิน ภู่โอบอ้อม : อนุสรณ์ สุวรรณประดิษฐ์ 1 - 3
84 ปวริศ คงเมือง : ร้อยตรี สาธิต สมบูรณ์ 3 - 0
85 เมธาวี อัมรากูล : วีระศักดิ์ แซ่ส่ง 0 - 3
14:00 น. Q3 86 อัครพงษ์ ปราณีนิจ : ทวิช ก้านเพรช — WO.
87 พ.จ.อ.กิตติรัตน์ นวลแก้ว : ณัชพล เซียสกุล 3 - 0
88 เจริญ โพธิ์รัตน์ : ถิรวิทย์ ครุฑเปรม 3 - 1
89 เศกฤทธิ์ พลเสน : วิโรจน์ ชัยสิริเมธีพงศ์ — WO.
90 อำนาจ รำเพยพงศ์ : ฤทธิ์เดช พัฒนนุกูลกิจ 3 - 0
16:00 น. Q3 91 วิชาญ สวางคศิริ : ชาตรี ทองสัมฤทธิ์ 3 - 0
92 ศักดิ์ชัย ซิมงาม : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 3 - 1
93 พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ : วสวัตติ์ จิรพัฒน์กิติกุล 0 - 3
94 ชาญชัย ศรีหาวงษ์ : พันธกานต์ คำเวียง 0 - 3
95 วัฒนา สะใบบาง : สุพจน์ แสนหล้า — WO.
18:00 น. Q3 96 พงศกร สมจิตต์ : อนุพงษ์ ศิริอุดมสิน 1 - 3
Q4 97 ณัทณพงศ์ ชัยกุล : เอ อินโท 3 - 0
98 วิรัช จันทร์ฉวี : พรชัย อรุณรัศมี 3 - 2
99 สิทธิพร ภู่กระจ่าง : ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ — WO.
100 นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ : ธิติพัฒน์ อัศวธีระเกียรติ์ 1 - 3

 

1 มิ.ย. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 61 ณัฐวุฒิ ยองเพชร : วสวัตติ์ จิรพัฒน์กิติกุล 0 - 3
62 พันธกานต์ คำเวียง : ธรรมนูญ อินทโอภาส 3 - 0
63 ดำรงศักดิ ดิศกุล ณ อยุธยา : สุพจน์ แสนหล้า 0 - 3
64 ณัฏฐชัย สุขีถาน : อนุพงษ์ ศิริอุดมสิน 0 - 3
Q3 65 เอ อินโท : สรยุทร ขาวอ่อน 3 - 2
14:00 น. Q3 66 พรชัย อรุณรัศมี : ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ 3 - 0
67 ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ : รัชพล วรพลมั่นคง 3 - 2
68 ธิติพัฒน์ อัศวธีระเกียรติ์ : โชควัฒนา สุขเจริญ 3 - 1
69 กอปรเกียรติ ตันสุวรรณนา : เชิงชาญ เทศเจริญ 3 - 1
70 ศักรินทร์ แหยมเกตุ : สมบูรณ์ชาย ภวนาคโสภณ — WO.
16:00 น. Q3 71 พลวัฒน์ เกิดสินธุ์ : บูรพา บุญเกิด 3 - 0
72 ฟิล์ม ธรรมารักษ์ : ชัยณรงค์ ใจวุฒิ 1 - 3
73 บูรพา งิ้วราย : ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย 0 - 3
74 วัลลภ เนียมนุช : กฤษฎา ตริพงษา WO. —
75 จามร บุญกำจัด : ธนานันท์ กลั่นขจร 1 - 3
18:00 น. Q3 76 บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ : สิทธิพร เฮงวิรัต 2 - 3
77 วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย : เอกดนัย หงษาครประเสริฐ 3 - 1
78 มานิตย์ สาธรสันติกุล : ทศพล ตันเจริญ 1 - 3
79 ศิวกร เรี่ยวแรง : ธนากร พีณเมืองวง 0 - 3
80 ธีรพล แซ่ลิ้ม : เกรียงศักดิ์ แซ่เบ๊ 0 - 3

 

31 พ.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 41 ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย : อทิภัทร คงสุข 3 - 2
42 เมธี มานุรัตนวงศ์ : กฤษฎา ตริพงษา 2 - 3
43 ธนานันท์ กลั่นขจร : ฐิตาพร นาคแก้ว 3 - 0
44 สิทธิพร เฮงวิรัต : ณัฐธีร์ หวง 3 - 1
45 เอนก ทองพลู : เอกดนัย หงษาครประเสริฐ 1 - 3
14:00 น. Q2 46 พจน์ จินตนาเลิศ : ทศพล ตันเจริญ 0 - 3
47 สมภพ คชสาร : ธนากร พีณเมืองวง 2 - 3
48 เกรียงศักดิ์ แซ่เบ๊ : นิวัติ วงศ์ทอง 3 - 0
49 ธนพล ลิ้มสกุล : นิพนธ์ เม่นใจหนัก 3 - 2
50 สมภพ พึ่งคร้าม : ณัฐพล เอี่ยมฐิติกุล 3 - 1
16:00 น. Q2 51 บุญพร ตั้งอุปละ : อนุสรณ์ สุวรรณประดิษฐ์ 0 - 3
52 พลอยชมภู เหล่าเกียรติพงษ์ : ร้อยตรี สาธิต สมบูรณ์ 0 - 3
53 ชัชวาล เจริญพล : วีระศักดิ์ แซ่ส่ง 2 - 3
54 ทวิช ก้านเพรช : ศิวดล ประทุมเมศร์ 3 - 0
55 ประมวล ทองยั่งยืน : ณัชพล เซียสกุล 2 - 3
18:00 น. Q2 56 นิยมเดช เรียนเมฆ : ถิรวิทย์ ครุฑเปรม 0 - 3
57 ธีรภัทร มูลสาร : วิโรจน์ ชัยสิริเมธีพงศ์ 0 - 3
58 ฤทธิ์เดช พัฒนนุกูลกิจ : จิติพงษ์ สละทาน 3 - 0
59 อุดมวิศว์ รัตนปทุมวงศ์ : ชาตรี ทองสัมฤทธิ์ 1 - 3
60 เบญจมินทร์ ปัทมินทร์ : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย — WO.

 

30 พ.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 21 วีระศักดิ์ แซ่ส่ง : กฤษณาท สมบูรณ์ทรัพย์ 3 - 2
22 ศิวดล ประทุมเมศร์ : กาญจน์พน ยิ่งเฮง 3 - 0
23 เตชินทร์ แสวงทรัพย์ : ณัชพล เซียสกุล — WO.
24 ศุภกร บวชัยทศพัฒน์ : ถิรวิทย์ ครุฑเปรม 1 - 3
25 วิโรจน์ ชัยสิริเมธีพงศ์ : พีรยุทธ์ โฉมยา 3 - 1
14:00 น. Q1 26 วีรชาติ แซ่ตั้น : จิติพงษ์ สละทาน 2 - 3
27 วรุฒ แท่นนิล : ชาตรี ทองสัมฤทธิ์ 0 - 3
28 ณัฐภัทร เกวานนท์ : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 1 - 3
29 วสวัตติ์ จิรพัฒน์กิติกุล : จิรภัทร ทิพย์ทีปกร 3 - 2
30 ธรรมนูญ อินทโอภาส : วินัย อยู่สุข 3 - 0
16:00 น. Q1 31 นิฐิพล บุญจ : สุพจน์ แสนหล้า 0 - 3
32 กิตติภณ ผาติธนาภัทร : อนุพงษ์ ศิริอุดมสิน — WO.
Q2 33 สรยุทร ขาวอ่อน : ธนวิชญ์ พานแก้ว 3 - 1
34 จักรกฤต ขุมศิริ : ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ 0 - 3
35 Somboon Chinwutigul : รัชพล วรพลมั่นคง 1 - 3
18:00 น. Q2 36 โชควัฒนา สุขเจริญ : ศรณ์ธนกัญช์ พรศิริเกียรติ 3 - 1
37 เชิงชาญ เทศเจริญ : พิษณุ นามภูเขียว 3 - 2
38 สมบูรณ์ชาย ภวนาคโสภณ : ชนวีร์ ศรีสมเดช 3 - 1
39 วัฒนา อาภาวัธน์ : บูรพา บุญเกิด 0 - 3
40 เจษฎา วิริยะธีรกิจ : ชัยณรงค์ ใจวุฒิ 0 - 3

 

29 พ.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 1 ธนวิชญ์ พานแก้ว : ภูวิช ทองศรีนุ่น 3 - 0
2 พิสรร ปรีดีย์ : ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ 1 - 3
3 รัชพล วรพลมั่นคง : จาตุรณ บุญเลิศ 3 - 0
4 ศรณ์ธนกัญช์ พรศิริเกียรติ : สิทธวัฒน์ รุจิโรจน์พิพัฒนา 3 - 0
5 พิษณุ นามภูเขียว : ธานี สำโรงแสง 3 - 1
14:00 น. Q1 6 ธนวัฒน์ ศักดิ์มนตรีกุล : ชนวีร์ ศรีสมเดช 0 - 3
7 บูรพา บุญเกิด : ไพบูลย์ ลุจินตานนท์ 3 - 0
8 ศรชัย ทรัพย์เสถียร : ชัยณรงค์ ใจวุฒิ 0 - 3
9 อทิภัทร คงสุข : Bhupin Der Singh WO. —
10 สมศักดิ์ ชีวพัฒนกุล : กฤษฎา ตริพงษา 0 - 3
16:00 น. Q1 11 เจริญ จันทร์ศรี : ฐิตาพร นาคแก้ว 0 - 3
12 วิทวัฒน์ สารพา : ณัฐธีร์ หวง 1 - 3
13 เอกดนัย หงษาครประเสริฐ : บัณฑิต ฉายาขจรพันธ์ 3 - 0
14 อนรรฆพล คิดสำราญ : ทศพล ตันเจริญ — WO.
15 พชรพล ดาวมุกดา : ธนากร พีณเมืองวง 0 - 3
18:00 น. Q1 16 ศุภกฤต บวชัยทศพัฒน์ : นิวัติ วงศ์ทอง 0 - 3
17 นิพนธ์ เม่นใจหนัก : เตชนินท์ ขุนวงษา WO. —
18 เกียรติศักดิ์ นวลจันทร : ณัฐพล เอี่ยมฐิติกุล 0 - 3
19 นิพนธ์ จันทร์รัศมี : อนุสรณ์ สุวรรณประดิษฐ์ 0 - 3
20 ร้อยตรี สาธิต สมบูรณ์ : รัชนาท ดียิ่ง 3 - 0