ทรู - แสงโสม หัวหิน คัพ 2017 รอบ 64 คน 2 - 4 มิ.ย. 60

2 มิ.ย. 60

การแข่งขันสนุกเกอร์รายการ ทรู - แสงโสม หัวหิน คัพ 2017 รอบ 64 คน ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2560 ณ ทีบีซี สนุ้กเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

รอบ 32 คน

4 มิ.ย. 2560 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. 37 พชนา ใหม่พระเนตร : ชินภัทร์ คำสัตย์ 4 - 2
38 นคร ชาพล : ยุทธภพ ภาคพจน์ 2 - 4
39 จ.อ.สันติ นาคจันทร์ : ปรมินทร์ ด่านจิรกุล 3 - 4
40 พรปิยะ กาวสำราญ : นพดล นภจร 0 - 4
12:30 น. 41 Huang Jiahao : ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข 4 - 1
42 ธัชชัย สุขสำราญ : ไพฑูรย์ ผลบุญ 4 - 3
43 มานพ สุขสำราญ : Stuart Pettman 0 - 4
45 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ 4 - 0
15:00 น. 44 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ 1 - 4
46 ชัชวาล รุตแพ : ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ 4 - 2
47 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ 2 - 4
48 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : พิสิษฐ์ จันทร์ศรี 1 - 4
17:30 น. 33 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : ตุ้มทอง ชื่นบาน 4 - 2
34 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมศิริลักษณ์ : รัชโยธิน โยธารักษ์ 1 - 4
35 สุชาติ สุขเลี่ยม : มังกร สมบัติ 4 - 3
36 โอภาส สุวรรณราช : นพดล แสงนิล 3 - 4

 

รอบ 64 คน

3 มิ.ย. 2560 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. 1 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : พุธกานต์ ขิมสุข 4 - 0
4 รัชโยธิน โยธารักษ์ : สมชาย กาวสำราญ 4 - 1
11 นคร ชาพล : พลากร เตี่ยวสกุล 4 - 1
8 นพดล แสงนิล : ธงชัย ปุณยวีร์ 4 - 3
12:30 น. 9 พชนา ใหม่พระเนตร : พชร มาเยอะ 4 - 1
12 ยุทธภพ ภาคพจน์ : วินัย ทองราย 4 - 1
13 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : จ.อ.สันติ นาคจันทร์ — WO.
16 นพดล นภจร : ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 4 - 1
15:00 น. 17 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : Huang Jiahao 1 - 4
20 ไพฑูรย์ ผลบุญ : ณรงค์เดช ตาขันทอง 4 - 0
21 ณัฐวุฒิ โฮมภิรมย์ : มานพ สุขสำราญ 1 - 4
24 ประมวล จันทร์ทัด : อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ 3 - 4
17:30 น. 2 ตุ้มทอง ชื่นบาน : ศุภโชค ก่อเสริมสุข 4 - 2
28 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : ทวีศักดิ์ ธูปหอม 4 - 0
29 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : ธนภัทร มะนานวม 4 - 2
32 อิศรา กะไชยวงษ์ : พิสิษฐ์ จันทร์ศรี 3 - 4

 

2 มิ.ย. 2560 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. 25 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : รักษ์พล จารุเกษมกิจ 4 - 0
3 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมศิริลักษณ์ : สมควร เตียนพลกรัง 4 - 2
6 จิราวุธ พลาพล : มังกร สมบัติ 0 - 4
7 โอภาส สุวรรณราช : Tetsuya kuwata 4 - 1
12:30 น. 10 ชินภัทร์ คำสัตย์ : Chen Feng 4 - 3
5 สุชาติ สุขเลี่ยม : อภิสิทธิ์ หมู่มาก 4 - 3
14 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 4 - 3
15 พรปิยะ กาวสำราญ : ชายชาญ สามารถ 4 - 0
15:00 น. 18 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข 3 - 4
19 ธัชชัย สุขสำราญ : เอกรวี อั๊งคำ 4 - 2
22 Stuart Pettman : Bye WO. —
23 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : พงศกร จงใจรักษ์ 4 - 2
17:30 น. 26 ตะวัน พูลทอง : ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ 2 - 4
27 ธนพล บุญปลอด : ชัชวาล รุตแพ 0 - 4
30 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : สมพล แซ่ตั้ง 4 - 2
31 ประพฤติ ชัยธนสกุล : สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 1 - 4