สนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง รายการที่ 2 รอบคัดเลือก 22 ม.ค. - 3 ก.พ. 61

29 ม.ค. 61

การแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง 2018 รายการที่ 2 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที.บี.ซี. สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

3 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. รอบ 32 คน 229 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : ชัชวาลย์ รุตแพ 4 - 0
230 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : ประพฤติ ชัยธนสกุล 4 - 3
231 พงศกร จงใจรัก : กอบกิจ พลาจิณ 2 - 4
232 พีร ปานประยูร : ไพฑูรย์ ผลบุญ 2 - 4
14:00 น. รอบ 32 คน 233 รัฐนนท์ เขมทัต : พชร มาเยอะ 0 - 4
234 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : นพดล แสงนิล 4 - 0
235 วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส : พรปิยะ กาวสำราญ 2 - 4
236 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : พิสิษฐ์ จันทร์ศรี 3 - 4
16:00 น. รอบ 32 คน 237 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ 4 - 3
238 Tetsuya Kuwata : เอกรวี อั๊งคำ 4 - 3
239 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : ธัชชัย สุขสำราญ 4 - 1
240 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล 3 - 4
18:00 น. รอบ 32 คน 225 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : วินัย ทองราย 4 - 3
226 STUART PETTMAN : สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา 4 - 1
227 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : สุชาติ สุขเลี่ยม 4 - 0
228 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : อิศรา กะไชยวงษ์ 3 - 4

 

2 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. รอบ 64 คน 193 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 4 - 0
196 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 4 - 0
203 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : ทวีศักดิ์ ธูปหอม 4 - 2
200 อิศรา กะไชยวงษ์ : จ.อ.สันติ นาคจันทร์ 4 - 0
14:00 น. รอบ 64 คน 201 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 4 - 2
204 ประพฤติ ชัยธนสกุล : ธงชัย ปุณยวีร์ 4 - 3
205 พชนา ใหม่พระเนตร : พงศกร จงใจรัก 0 - 4
208 ไพฑูรย์ ผลบุญ : สุรเทพ ภูแฉล้ม 4 - 0
16:00 น. รอบ 64 คน 209 ยุทธภพ ภาคพจน์ : รัฐนนท์ เขมทัต 2 - 4
212 นพดล แสงนิล : สุชาติ ภูฆัง 4 - 1
213 รัชโยธิน โยธารักษ์ : วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส 1 - 4
216 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : พลากร เตี่ยวสกุล 4 - 1
18:00 น. รอบ 64 คน 194 วินัย ทองราย : มังกร สมบัติ 4 - 3
220 เอกรวี อั๊งคำ : จงรักษ์ บุญรอด 4 - 2
221 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : อรรคพงษ์ ผาหยาด 4 - 0
224 นพดล นภจร : บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล 3 - 4

 

1 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. รอบ 64 คน 217 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : บรรดิษฐ เขียวสุทธิ 4 - 0
195 STUART PETTMAN : วรวิทย์ ทองเหวียง 4 - 0
198 สุชาติ สุขเลี่ยม : มานพ สุขสำราญ 4 - 2
199 ชินภัทร คำสัตย์ : ศุภโชค ก่อเสริมสุข 2 - 4
14:00 น. รอบ 64 คน 202 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : ชัชวาลย์ รุตแพ 3 - 4
197 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : รชต ขันตี 4 - 0
206 โอภาส สุวรรณราช : กอบกิจ พลาจิณ 0 - 4
207 ธนพล บุญปลอด : พีร ปานประยูร 2 - 4
16:00 น. รอบ 64 คน 210 ประมวล จันทร์ทัด : พชร มาเยอะ 0 - 4
211 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : แสงชัย เสสุตา 4 - 1
214 พรปิยะ กาวสำราญ : ธวัช สุจริตธุระการ 4 - 3
215 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : คงเดช อุสาหสว่างกุล 4 - 0
18:00 น. รอบ 64 คน 218 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : ณรงค์เดช ตาขันทอง 4 - 2
219 จิราวุธ พลาพล : Tetsuya Kuwata 0 - 4
222 ธัชชัย สุขสำราญ : นคร ชาพล 4 - 2
223 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : สมควร เตียนพลกรัง 4 - 0

 

31 ม.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. รอบ 96 คน 177 พุธกานต์ ขิมสุข : รัฐนนท์ เขมทัต 2 - 4
178 พชร มาเยอะ : ทศพร เข็มน้อย 4 - 0
179 ตะวัน พูลทอง : แสงชัย เสสุตา 1 - 4
180 สุชาติ ภูฆัง : ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ 4 - 0
14:00 น. รอบ 96 คน 181 ชาญณรงค์ ฟ้าเปลี่ยนสี : วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส 3 - 4
182 ชายชาญ สามารถ : ธวัช สุจริตธุระการ 2 - 4
183 รักษพล จารุเกษมกิจ : คงเดช อุสาหสว่างกุล — WO.
184 พลากร เตี่ยวสกุล : คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล 4 - 0
16:00 น. รอบ 96 คน 185 สมพล แซ่ตั้ง : บรรดิษฐ เขียวสุทธิ 0 - 4
186 ณรงค์เดช ตาขันทอง : มงคล จูยิ้ม WO. —
187 Tetsuya Kuwata : ธานินทร์ พุทธมนต์ธร 4 - 3
188 ธนภัทร มะนานวม : จงรักษ์ บุญรอด 0 - 4
18:00 น. รอบ 96 คน 189 อรรคพงษ์ ผาหยาด : ธีระวัฒน์ ปิ่นทองคำ 4 - 1
190 นคร ชาพล : ณัฐวุฒิ ภู่อ้น 4 - 2
191 สมควร เตียนพลกรัง : กฤษณะ จำปีทอง 4 - 1
192 สมชาย กาวสำราญ : บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล 0 - 4

 

30 ม.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. รอบ 96 คน 161 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : ภักดี จันมณี 4 - 3
162 มังกร สมบัติ : รภัทรธรณ์ กล่ำบุตร 4 - 1
163 ตุ้มทอง ชื่นบาน : วรวิทย์ ทองเหวียง 1 - 4
164 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ 4 - 1
14:00 น. รอบ 96 คน 165 ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข : รชต ขันตี 2 - 4
166 มานพ สุขสำราญ : พลกฤษณ์ หนูทองพูล 4 - 2
167 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : อำนวยพร โชติพงษ์ 4 - 0
168 จ.อ.สันติ นาคจันทร์ : หริศ สอนจันทึก 4 - 2
16:00 น. รอบ 96 คน 169 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : สมนึก ญาณีฑีรฆะ 4 - 2
170 ชัชวาลย์ รุตแพ : นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ 4 - 2
171 ทวีศักดิ์ ธูปหอม : เพชรชัย กรรมภาษี 4 - 1
172 ธงชัย ปุณยวีร์ : พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ 4 - 3
18:00 น. รอบ 96 คน 173 พงศกร จงใจรัก : วรวุฒิ ศรีสมงาม 4 - 2
174 อภิสิทธิ์ หมู่มาก : กอบกิจ พลาจิณ 1 - 4
175 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : พีร ปานประยูร 3 - 4
176 สุรเทพ ภูแฉล้ม : ติณณภพ วังทนานนท์ 4 - 2

 

29 ม.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. คัดเลือก 5 141 วรวุฒิ ศรีสมงาม : มนต์ชัย ปานปูน 3 - 0
142 กอบกิจ พลาจิณ : สิทธิ์ศักดิ์ ใจอารีย์ 3 - 0
143 ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู : พีร ปานประยูร 0 - 3
144 ติณณภพ วังทนานนท์ : จำเริญ จิ๋วโป้ 3 - 2
145 จ.อ.เชษฐา นามประเวช : รัฐนนท์ เขมทัต 2 - 3
14:00 น. คัดเลือก 5 146 ทศพร เข็มน้อย : วรพล จิรานุกูลวงศ์ 3 - 0
147 แสงชัย เสสุตา : ณัฐพนธ์ หนูนิล 3 - 1
148 ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ : ศิรชัช นิวัฒน์ภูมินทร์ 3 - 1
149 วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส : พงศกร สมจิตต์ 3 - 0
150 ศิริภาพร นวนทะคำจัน : ธวัช สุจริตธุระการ 1 - 3
16:00 น. คัดเลือก 5 151 ทัศนัย แสงพล : คงเดช อุสาหสว่างกุล 0 - 3
152 คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล : พิชิตศักดิ์ มีมาก 3 - 2
153 บรรดิษฐ เขียวสุทธิ : อนิรุตต์ โตลิด 3 - 2
154 มงคล จูยิ้ม : ไพบูรณ์ โกมล 3 - 0
155 ธานินทร์ พุทธมนต์ธร : ปรเมศ ภู่เล็ก 3 - 0
18:00 น. คัดเลือก 5 156 จงรักษ์ บุญรอด : สัญญา สุดรอด 3 - 0
157 ธีระวัฒน์ ปิ่นทองคำ : บอย เอี่ยมเย็น 3 - 1
158 ณัฐวุฒิ ภู่อ้น : อานนท์ สนธิทิพย์ 3 - 0
159 บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ : กฤษณะ จำปีทอง 0 - 3
160 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : ธีระวัฒน์ คงเกษม 3 - 0

 

28 ม.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. คัดเลือก 4 121 อนิรุตต์ โตลิด : วิชาญ สวางคศิริ 3 - 2
122 สุพจน์ แสนหล้า : ไพบูรณ์ โกมล 1 - 3
123 อติวัฒน์ คำภีร์ : ปรเมศ ภู่เล็ก 1 - 3
124 สุชาติ แซ่เฮ้ง : สัญญา สุดรอด 2 - 3
125 เอกรัตน์ ครุฑชา : บอย เอี่ยมเย็น 1 - 3
14:00 น. คัดเลือก 4 126 ณัชพล เซียสกุล : อานนท์ สนธิทิพย์ 1 - 3
127 สิทธิพร เฮงวิรัต : กฤษณะ จำปีทอง 0 - 3
128 ธีระวัฒน์ คงเกษม : ศิวกร เรี่ยวแรง 3 - 1
คัดเลือก 5 129 ธณาดล ผมประทุม : ภักดี จันมณี 0 - 3
130 รภัทรธรณ์ กล่ำบุตร : บูรพา งิ้วราย 3 - 0
16:00 น. คัดเลือก 5 131 ภาณุพงศ์ พิทักษ์ตระกูล : วรวิทย์ ทองเหวียง 1 - 3
132 ณัฐชารัตน์ วงษ์หฤทัย : กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ — WO.
133 รชต ขันตี : ธิติพัฒน์ อัศวธีระเกียรติ์ 3 - 0
134 พลกฤษณ์ หนูทองพูล : กวิน ลิ้มวดี 3 - 2
135 ศุภกร จริตธรรม : อำนวยพร โชติพงษ์ 1 - 3
18:00 น. คัดเลือก 5 136 พินิจ ทุมรักษ์ : หริศ สอนจันทึก 1 - 3
137 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง : สมนึก ญาณีฑีรฆะ 0 - 3
138 วิริทธิ์พล สุขอร่าม : นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ 2 - 3
139 นาท ไพบูลย์ : เพชรชัย กรรมภาษี 2 - 3
140 พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ : บัณฑิต สนามไชย 3 - 2

 

27 ม.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. คัดเลือก 4 101 จามร บุญกำจัด : ธิติพัฒน์ อัศวธีระเกียรติ์ 2 - 3
102 กวิน ลิ้มวดี : สายชล กล่ำดิษฐ์ 3 - 1
103 อำนวยพร โชติพงษ์ : ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ 3 - 0
104 หริศ สอนจันทึก : ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 3 - 2
105 สมนึก ญาณีฑีรฆะ : วัฒนา สะไบบาง 3 - 2
14:00 น. คัดเลือก 4 106 ศักรินทร์ แหยมเกตุ : นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ 1 - 3
107 วราพงษ์ สิทธิพรเจริญกุล : เพชรชัย กรรมภาษี 2 - 3
108 สงขลา จริงจิตร : บัณฑิต สนามไชย — WO.
109 สุทธิพงษ์ อัมพุช : มนต์ชัย ปานปูน — WO.
110 สิทธิ์ศักดิ์ ใจอารีย์ : ปรีชา สกุลทองวัฒนา 3 - 2
16:00 น. คัดเลือก 4 111 พีร ปานประยูร : องอาจ ฝอฝน 3 - 0
112 พรพงษ์ ปานรักษ์ : จำเริญ จิ๋วโป้ 0 - 3
113 ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร : รัฐนนท์ เขมทัต 0 - 3
114 สมบูรณ์ชาย ภวนาคโสภณ : วรพล จิรานุกูลวงศ์ 0 - 3
115 ณัฐพนธ์ หนูนิล : เชิงชาญ เทศเจริญ 3 - 0
18:00 น. คัดเลือก 4 116 ศิรชัช นิวัฒน์ภูมินทร์ : เมธาวี อัมรากูล 3 - 2
117 ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ : พงศกร สมจิตต์ 1 - 3
118 วงศกร ตาดเดิม : ธวัช สุจริตธุระการ 1 - 3
119 สราวุฒิ มุสิก : คงเดช อุสาหสว่างกุล 1 - 3
120 พิชิตศักดิ์ มีมาก : ศุภโชค ศรเสนา 3 - 2

 

26 ม.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. คัดเลือก 3 81 รัฐนนท์ เขมทัต : ธนพล ลิ้มสกุล 3 - 0
82 วรพล จิรานุกูลวงศ์ : วิรัช จันทร์ฉวี 3 - 1
83 เชิงชาญ เทศเจริญ : มานิตย์ สาธรสันติกุล 3 - 0
84 เมธาวี อัมรากูล : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 3 - 2
85 พงศกร สมจิตต์ : ณัฐวุฒิ ยองเพชร 3 - 0
14:00 น. คัดเลือก 3 86 ธวัช สุจริตธุระการ : ณัฐพล เอี่ยมฐิติกุล 3 - 0
87 คงเดช อุสาหสว่างกุล : บุญพร ตั้งอุปละ 3 - 2
88 ศุภโชค ศรเสนา : ธีรภาพ ฆารโสภณ 3 - 0
89 วิชาญ สวางคศิริ : อัครพงษ์ ปราณีนิจ WO. —
90 ไพบูรณ์ โกมล : ศรณ์ธนกัญช์ พรศิริเกียรติ 3 - 2
16:00 น. คัดเลือก 3 91 ปรเมศ ภู่เล็ก : ประมวล ทองยั่งยืน 3 - 2
92 พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ : สัญญา สุดรอด 1 - 3
93 บอย เอี่ยมเย็น : บุญตระกูล ทองนนท์ 3 - 0
94 ชัชวาล เจริญผล : อานนท์ สนธิทิพย์ 0 - 3
95 กฤษณะ จำปีทอง : เกรียงไกร โชคเสริมวงศ์ 3 - 2
18:00 น. คัดเลือก 3 96 ชัชวาลย์ แซ่เฮ้ : ศิวกร เรี่ยวแรง 0 - 3
คัดเลือก 4 97 ภักดี จันมณี : กฤษณ์ ประสงค์เจริญ 3 - 2
98 พลวัฒน์ เกิดสินธุ์ : บูรพา งิ้วราย 1 - 3
99 วัลลภ เนียมนุช : วรวิทย์ ทองเหวียง — WO.
100 กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา : กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ 1 - 3

 

25 ม.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. คัดเลือก 2 61 วัฒนา อาภาวัธน์ : บุญตระกูล ทองนนท์ 0 - 3
62 กฤตธนกร นิธิวโรภร : อานนท์ สนธิทิพย์ 0 - 3
63 เกรียงไกร โชคเสริมวงศ์ : พจน์ จิตนาเลิศ 3 - 1
64 ศิวกร เรี่ยวแรง : ณัฏฐชัย สุขีถาน WO. —
คัดเลือก 3 65 กฤษณ์ ประสงค์เจริญ : สมภพ พึ่งคร้าม 3 - 1
14:00 น. คัดเลือก 3 66 บูรพา งิ้วราย : บริพัตร ประสพ 3 - 1
67 เมธี มานุรัตนวงศ์ : วรวิทย์ ทองเหวียง 0 - 3
68 ฟิล์ม ธรรมารักษ์ : กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ 1 - 3
69 กิตติพงษ์ พรชัย : ธิติพัฒน์ อัศวธีระเกียรติ์ — WO.
70 สายชล กล่ำดิษฐ์ : กิตติ์ธเนศ ฐานวัชร์วิเศษ 3 - 0
16:00 น. คัดเลือก 3 71 ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ : ธนานพ ดาวเวียง 3 - 2
72 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี : ศิววัฎ บุญญ์วศิฎ 3 - 1
73 ธันวา กิจกังวล : วัฒนา สะไบบาง — WO.
74 นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ : พุฒิพัฒน์ สุดประเสริฐ 3 - 0
75 เพชรชัย กรรมภาษี : เอ อินโท 3 - 0
18:00 น. คัดเลือก 3 76 กิจจา วัฒนาสุวิสุทธิ์ : บัณฑิต สนามไชย 0 - 3
77 มนต์ชัย ปานปูน : วรวัตต์ ฉันทกรสกุล 3 - 0
78 ปรีชา สกุลทองวัฒนา : เตชนินท์ ขุวงษา 3 - 2
79 พศิน ภู่โอบอ้อม : องอาจ ฝอฝน 0 - 3
80 ธีระวัฒน์ ฮวดหุ่น : จำเริญ จิ๋วโป้ 2 - 3

 

24 ม.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. คัดเลือก 2 41 โดมพล เฉลิมช่วง : วัฒนา สะไบบาง 2 - 3
42 ดำรงศักดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา : พุฒิพัฒน์ สุดประเสริฐ — WO.
43 จาตุรงค์ ชัยชาติแตง : เอ อินโท 0 - 3
44 ธนวัฒน์ ภูริมิตร : บัณฑิต สนามไชย 1 - 3
45 ภวัต สู่พิภักดิ์ : วรวัตต์ ฉันทกรสกุล 2 - 3
14:00 น. คัดเลือก 2 46 เตชนินท์ ขุวงษา : จิระศักดิ์ ไวโฉม 3 - 1
47 องอาจ ฝอฝน : ทศพล ตันเจริญ 3 - 1
48 จำเริญ จิ๋วโป้ : อัครพล เอี่ยมสะอาด 3 - 0
49 ธนพล ลิ้มสกุล : เจษฎา วิริยะธีรกิจ 3 - 0
50 เศกฤทธิ์ พลเสน : วิรัช จันทร์ฉวี — WO.
16:00 น. คัดเลือก 2 51 ไกรลาศ วงศ์สุรไกร : มานิตย์ สาธรสันติกุล — WO.
52 ศิริพงษ์ จิรพัฒน์ภัทรคุณ : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 2 - 3
53 ณัฐวุฒิ ยองเพชร : ทศพล ฟักบารุง WO. —
54 พ.จ.อ.กิตติรัตน์. นวลแก้ว : ณัฐพล เอี่ยมฐิติกุล 2 - 3
55 โชควัฒนา สุขเจริญ : บุญพร ตั้งอุปละ — WO.
18:00 น. คัดเลือก 2 56 นิยมเดช เรียนเมฆ : ธีรภาพ ฆารโสภณ 1 - 3
57 อัครพงษ์ ปราณีนิจ : เกรียงศักดิ์ แซ่เบ๊ 3 - 0
58 กวี ปินตาวงค์ : ศรณ์ธนกัญช์ พรศิริเกียรติ 0 - 3
59 เบญจมินทร์ ปัทมินทร์ : ประมวล ทองยั่งยืน — WO.
60 อดิเทพ ผอสูงเนิน : สัญญา สุดรอด 0 - 3

 

23 ม.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. คัดเลือก 1 21 ภูวิช ทองศรีนุ่น : ทศพล ฟักบารุง 1 - 3
22 สมบูรณ์ ชินวุฒิกุล : ณัฐพล เอี่ยมฐิติกุล 0 - 3
23 บุญพร ตั้งอุปละ : ศุภฤกษ์ มานิล 3 - 0
24 ชาญชัย ศรีหาวงษ์ : ธีรภาพ ฆารโสภณ 1 - 3
25 เกรียงศักดิ์ แซ่เบ๊ : ศิวดล ประทุมเมศร์ 3 - 0
14:00 น. คัดเลือก 1 26 ศรณ์ธนกัญช์ พรศิริเกียรติ : วัชรินทร์ มีสมพร 3 - 1
27 สรชา น้อยเรือง : ประมวล ทองยั่งยืน — WO.
28 สัญญา สุดรอด : ภราดา บัวผัน 3 - 1
29 ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ : บุญตระกูล ทองนนท์ 0 - 3
30 อานนท์ สนธิทิพย์ : ราชภูมิ ถิ่นสมบูรณ์ 3 - 0
16:00 น. คัดเลือก 1 31 พจน์ จิตนาเลิศ : วินัย อยู่สุข 3 - 0
32 ณัฏฐชัย สุขีถาน : ไพบูลย์ ลุจินตานนท์ 3 - 1
คัดเลือก 2 33 สมภพ พึ่งคร้าม : อำนาจ รำเพยพงศ์ 3 - 2
34 วิทวัฒน์ สารพา : บริพัตร ประสพ 0 - 3
35 วรวิทย์ ทองเหวียง : กิตติชัย ประทีปศรีธร WO. —
18:00 น. คัดเลือก 2 36 ณัฐพล หนูนาค : กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ 0 - 3
37 ธีรภัทร มูลสาร : ธิติพัฒน์ อัศวธีระเกียรติ์ 0 - 3
38 กิตติ์ธเนศ ฐานวัชร์วิเศษ : เอนก ทองพลู 3 - 0
39 ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย : ธนานพ ดาวเวียง 1 - 3
40 ศิววัฎ บุญญ์วศิฎ : นิพนธ์ เม่นใจหนัก 3 - 2

 

22 ม.ค. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. คัดเลือก 1 1 ณัฐภัทร เกวานนท์ : อำนาจ รำเพยพงศ์ 0 - 3
2 บริพัตร ประสพ : พงศกร สุริยากุลพานิช 3 - 0
3 ผดุงเกียรติ ขันธบุญ : กิตติชัย ประทีปศรีธร — WO.
4 พรเทพ มะอยู่เที่ยง : กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ 0 - 3
5 ธิติพัฒน์ อัศวธีระเกียรติ์ : นิวัติ วงศ์ทอง 3 - 2
14:00 น. คัดเลือก 1 6 เอนก ทองพลู : กิตติภณ ผาติธนาภัทร 3 - 1
7 อัศนี ปานสีนุ่น : ธนานพ ดาวเวียง 1 - 3
8 เจริญ จันทร์ศรี : นิพนธ์ เม่นใจหนัก 2 - 3
9 วัฒนา สะไบบาง : อุดมวิศว์ รัตนปทุมวงศ์ 3 - 0
10 ภงศธร ศรมยุรา : พุฒิพัฒน์ สุดประเสริฐ 0 - 3
16:00 น. คัดเลือก 1 11 เอ อินโท : ภูดิท แย้มสาย 3 - 0
12 บัณฑิต สนามไชย : วีระชัย แถมกระโทก 3 - 1
13 วรวัตต์ ฉันทกรสกุล : รัฐศาสตร์ ธนวิสุทธิกุล 3 - 0
14 จิระศักดิ์ ไวโฉม : ณัฐกิตติ์ อุณหวิชยานนท์ 3 - 0
15 ทศพล ตันเจริญ : ปัถย์ ปิยคุณาวัชร 3 - 0
18:00 น. คัดเลือก 1 16 อัครพล เอี่ยมสะอาด : ฐิตาพร นาคแก้ว WO. —
17 เจษฎา วิริยะธีรกิจ : สุวิทย์ อาจสด 3 - 0
18 รัตนชัย ยอดสุข : วิรัช จันทร์ฉวี 0 - 3
19 เกียรติศักดิ์ นวลจันทร : มานิตย์ สาธรสันติกุล 0 - 3
20 จักรกฤต ขุนศิริ : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 2 - 3