สนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง รายการที่ 3 รอบคัดเลือก 7 - 19 ก.พ. 61

9 ก.พ. 61

การแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง 2018 รายการที่ 3 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 7 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที.บี.ซี. สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

19 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. รอบ 32 คน 229 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : ณรงค์เดช ตาขันทอง 4 - 0
230 ธนพล บุญปลอด : สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา 1 - 4
231 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : ศุภโชค ก่อเสริมสุข 4 - 1
232 สุชาติ สุขเลี่ยม : ไพฑูรย์ ผลบุญ 2 - 4
12:30 น. รอบ 32 คน 233 ยุทธภพ ภาคพจน์ : สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 3 - 4
234 ประมวล จันทร์ทัด : ณัฐพนธ์ หนูนิล 4 - 1
235 สุรเทพ ภูแฉล้ม : พุธกานต์ ขิมสุข 4 - 2
236 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : อิศรา กะไชยวงษ์ 4 - 1
15:00 น. รอบ 32 คน 237 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : นคร ชาพล 4 - 1
238 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : นิธิวรรธก์ กาญจนศรี 2 - 4
239 สุชาติ ภูฆัง : มานพ สุขสำราญ 4 - 1
240 ทวีศักดิ์ ธูปหอม : นพดล นภจร 3 - 4
17:30 น. รอบ 32 คน 225 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : ธัชชัย สุขสำราญ 4 - 2
226 ชินภัทร์ คำสัตย์ : นพดล แสงนิล 4 - 2
227 เทพไชยา อุ่นหนู : ธนภัทร มะนานวม 4 - 1
228 โอภาส สุวรรณราช : กฤษณัส เลิศสัตยาทร 0 - 4

 

18 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. รอบ 64 คน 193 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข 4 - 1
196 นพดล แสงนิล : จำเริญ จิ๋วโป้ 4 - 1
203 ธนพล บุญปลอด : อรรคพงษ์ ผาหยาด 4 - 0
200 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : พชร มาเยอะ 4 - 0
12:30 น. รอบ 64 คน 201 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล 4 - 2
204 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : อภิสิทธิ์ หมู่มาก 4 - 3
205 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 2 - 4
208 ไพฑูรย์ ผลบุญ : วรวุฒิ ศรีสมงาม 4 - 2
15:00 น. รอบ 64 คน 209 ยุทธภพ ภาคพจน์ : ทศพร เข็มน้อย 4 - 0
212 ประพฤติ ชัยธนสกุล : ณัฐพนธ์ หนูนิล 2 - 4
213 รัชโยธิน โยธารักษ์ : สุรเทพ ภูแฉล้ม 3 - 4
216 อิศรา กะไชยวงษ์ : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 4 - 0
17:30 น. รอบ 64 คน 194 ธัชชัย สุขสำราญ : พีร ปานประยูร 4 - 3
220 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : สมควร เตียนพลกรัง 4 - 2
218 STUART PETTMAN : นคร ชาพล 1 - 4
224 นพดล นภจร : ธวัช ลิ้มวัฒนะ 4 - 2

 

17 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. รอบ 64 คน 217 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 4 - 1
195 ชินภัทร์ คำสัตย์ : สมชาย กาวสำราญ 4 - 1
198 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : ธนภัทร มะนานวม — WO.
199 โอภาส สุวรรณราช : ชายชาญ สามารถ 4 - 2
12:30 น. รอบ 64 คน 202 วินัย ทองราย : ณรงค์เดช ตาขันทอง 1 - 4
197 พชนา ใหม่พระเนตร : เทพไชยา อุ่นหนู 1 - 4
206 พรปิยะ กาวสำราญ : ศุภโชค ก่อเสริมสุข 2 - 4
207 สุชาติ สุขเลี่ยม : อานนท์ สนธิทิพย์ 4 - 0
15:00 น. รอบ 64 คน 210 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : มังกร สมบัติ 4 - 3
211 ประมวล จันทร์ทัด : บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ 4 - 2
214 จิราวุธ พลาพล : พุธกานต์ ขิมสุข 0 - 4
215 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : ชัชวาลย์ รุตแพ 4 - 0
17:30 น. รอบ 64 คน 219 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : ทัศนัย แสงพล 4 - 1
221 เอกรวี อั๊งคำ : สุชาติ ภูฆัง 2 - 4
222 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : มานพ สุขสำราญ 3 - 4
223 ตะวัน พูลทอง : ทวีศักดิ์ ธูปหอม 3 - 4

 

16 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. รอบ 96 คน 177 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : ทศพร เข็มน้อย 3 - 4
178 มังกร สมบัติ : พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ 4 - 1
179 ธงชัย ปุณยวีร์ : บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ 2 - 4
180 ตุ้มทอง ชื่นบาน : ณัฐพนธ์ หนูนิล 1 - 4
12:30 น. รอบ 96 คน 181 สุรเทพ ภูแฉล้ม : วราพงษ์ สิทธิพรเจริญกุล 4 - 2
182 พุธกานต์ ขิมสุข : สุรวุฒิ รุ่งสว่าง 4 - 3
183 ชัชวาลย์ รุตแพ : รภัทรธร กล่ำบุตร 4 - 0
184 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : ณัฐวุฒิ ภูอ้น 4 - 1
15:00 น. รอบ 96 คน 185 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : ธวัช สุจริตธุระการ 4 - 1
186 นคร ชาพล : นาท ไพบูลย์ 4 - 0
187 สมพล แซ่ตั้ง : ทัศนัย แสงพล 1 - 4
188 สมควร เตียนพลกรัง : ศิริภาพร นวนทะคำจัน 4 - 1
17:30 น. รอบ 96 คน 189 สุชาติ ภูฆัง : แสงชัย เสสุตา 4 - 2
190 มานพ สุขสำราญ : พรพงษ์ ปานรักษ์ 4 - 2
191 ทวีศักดิ์ ธูปหอม : วิริทธิ์พล สุขอร่าม 4 - 1
192 พลากร เตี่ยวสกุล : ธวัช ลิ้มวัฒนะ 3 - 4

 

15 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. รอบ 96 161 ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข : คงเดช อุสาหสว่างกุล 4 - 0
162 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : พีร ปานประยูร 3 - 4
163 สมชาย กาวสำราญ : จ.อ.เชษฐา นามประเวศ WO. —
164 ชาญณรงค์ ฟ้าเปลี่ยนสี : จำเริญ จิ๋วโป้ 1 - 4
12:30 น. รอบ 96 165 จ.อ. สันติ นาคจันทร์ : เทพไชยา อุ่นหนู 0 - 4
166 ธนภัทร มะนานวม : หริศ สอนจันทึก 4 - 1
167 ชายชาญ สามารถ : เอกรัตน์ ครุฑชา 4 - 3
168 พชร มาเยอะ : กอบกิจ พลาจิณ 4 - 0
15:00 น. รอบ 96 169 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : เมษา กุลทอง 4 - 0
170 ณรงค์เดช ตาขันทอง : อำนวยพร โชติพงษ์ 4 - 1
171 อรรคพงษ์ ผาหยาด : ติณณภพ วังทนานนท์ 4 - 1
172 อภิสิทธิ์ หมู่มาก : ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 4 - 3
17:30 น. รอบ 96 173 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส 4 - 2
174 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : พลกฤษณ์ หนูทองพูล 4 - 2
175 Tetsuya Kuwata : อานนท์ สนธิทิพย์ 3 - 4
176 พงศกร จงใจรักษ์ : วรวุฒิ ศรีสมงาม 2 - 4

 

14 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. คัดเลือก 5 141 วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส : สัญญา สุดรอด 3 - 1
142 พลกฤษณ์ หนูทองพูล : ศุภฤกษ์ ธรรมถิวัธ 3 - 0
143 คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล : อานนท์ สนธิทิพย์ 1 - 3
144 วรวุฒิ ศรีสมงาม : วิรัช จันทร์ฉวี 3 - 0
145 ทศพร เข็มน้อย : ศักดิ์ชัย ซิมงาม 3 - 1
14:00 น. คัดเลือก 5 146 พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ : นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ 3 - 1
147 บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ : ปรีชา สกุลทองวัฒนา 3 - 0
148 ณัฐพนธ์ หนูนิล : อำนาจ รำเพยพงศ์ 3 - 1
149 บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ : วราพงษ์ สิทธิพรเจริญกุล 0 - 3
150 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง : พศิน ภู่โอบอ้อม 3 - 1
16:00 น. คัดเลือก 5 151 รภัทรธร กล่ำบุตร : จ.อ.ไพบูรณ์ โกมล 3 - 0
152 ณัฐวุฒิ ภูอ้น : พิชิตศักดิ์ มีมาก 3 - 2
153 รชต ขันตี : ธวัช สุจริตธุระการ 1 - 3
154 นาท ไพบูลย์ : สุชาติ แซ่เฮ้ง 3 - 0
155 ทัศนัย แสงพล : ณัฐวุฒิ วชิรศรีสุนทรา 3 - 2
18:00 น. คัดเลือก 5 156 ศิริภาพร นวนทะคำจัน : กวิน ลิ้มวดี 3 - 2
157 แสงชัย เสสุตา : รัฐนนท์ เขมทัต 3 - 2
158 เอกพงษ์ โสภณทิพยาภรณ์ : พรพงษ์ ปานรักษ์ 1 - 3
159 วิริทธิ์พล สุขอร่าม : เอ อินโท 3 - 2
160 ธวัช ลิ้มวัฒนะ : บริพัตร ประสพ 3 - 1

 

13 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. คัดเลือก 4 121 สิทธิพร ภู่กระจ่าง : ธวัช สุจริตธุระการ 0 - 3
122 สุชาติ แซ่เฮ้ง : สิทธิศักดิ์ ใจอารีย์ 3 - 0
123 วงศกร ตาดเดิม : ณัฐวุฒิ วชิรศรีสุนทรา — WO.
124 กวิน ลิ้มวดี : นพพล ทำสวน 3 - 0
125 ศักรินทร์ แหยมเกตุ : รัฐนนท์ เขมทัต 0 - 3
14:00 น. คัดเลือก 4 126 พรพงษ์ ปานรักษ์ : ชัชวาลย์ แซ่เฮ้ 3 - 1
127 สิทธิพร เฮงวิรัค : เอ อินโท 1 - 3
128 ธีระวัฒน์ คงเกษม : บริพัตร ประสพ 2 - 3
คัดเลือก 5 129 BYE : คงเดช อุสาหสว่างกุล — WO.
130 พินิจ ทุมรัตน์ : พีร ปานประยูร 1 - 3
16:00 น. คัดเลือก 5 131 จ.อ.เชษฐา นามประเวศ : กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ 3 - 2
132 ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ : จำเริญ จิ๋วโป้ 0 - 3
133 เทพไชยา อุ่นหนู : ปรเมศ ภู่เล็ก 3 - 0
134 ธานินทร์ พุทธมนต์ธร : หริศ สอนจันทึก 1 - 3
135 ณัฐชารัตน์ วงษ์หฤทัย : เอกรัตน์ ครุฑชา 1 - 3
18:00 น. คัดเลือก 5 136 กอบกิจ พลาจิณ : กิตติพงษ์ พรชัย 3 - 0
137 ธณาดล ผมประทุม : เมษา กุลทอง 2 - 3
138 ธีระวัฒน์ ปิ่นทองคำ : อำนวยพร โชติพงษ์ 0 - 3
139 ติณณภพ วังทนานนท์ : ทัชนันท์ สุริโย 3 - 0
140 ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู : ตะวัน ฉายแสง 3 - 1

 

12 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. คัดเลือก 4 101 กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา : ปรเมศ ภู่เล็ก 1 - 3
102 หริศ สอนจันทึก : ศิวกร เรี่ยวแรง 3 - 0
103 เอกรัตน์ ครุฑชา : วัฒนา สะใบบาง 3 - 0
104 วรวิทย์ ทองเหวียง : กิตติพงษ์ พรชัย 1 - 3
105 เพชรชัย กรรมภาษี : เมษา กุลทอง 1 - 3
14:00 น. คัดเลือก 4 106 อำนวยพร โชติพงษ์ : จ.อ.อรรถชัย วงษ์ชื่น 3 - 0
107 ศิรชัช นิวัฒน์ภูมินทร์ : ทัชนันท์ สุริโย 0 - 3
108 ตะวัน ฉายแสง : ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ 3 - 0
109 สมบูรณ์ชาย ภวนาคโสภณ : สัญญา สุดรอด 2 - 3
110 กฤษณะ จำปีทอง : ศุภฤกษ์ ธรรมถิวัธ — WO.
16:00 น. คัดเลือก 4 111 พลวัฒน์ เกิดสินธุ์ : อานนท์ สนธิทิพย์ 1 - 3
112 สราวุฒิ มุสิก : วิรัช จันทร์ฉวี 0 - 3
113 ศักดิ์ชัย ซิมงาม : ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 3 - 1
114 นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ : พงศกร สมจิตต์ 3 - 0
115 ณัฏฐชัย แสนฤทธิ์ : ปรีชา สกุลทองวัฒนา — WO.
18:00 น. คัดเลือก 4 116 ปริญญา เย็นทรวง : อำนาจ รำเพยพงศ์ — WO.
117 วราพงษ์ สิทธิพรเจริญกุล : กิตติ์ธเนศ ฐานวัชร์วิเศษ 3 - 0
118 สมนึก ญาณีฑีรฆะ : พศิน ภู่โอบอ้อม 0 - 3
119 ศุภกร จริตธรรม : จ.อ.ไพบูรณ์ โกมล 0 - 3
120 พิชิตศักดิ์ มีมาก : อติวัฒน์ คำภีร์ WO. —

 

11 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. คัดเลือก 3 81 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี : ศรณ์ธนกัญช์ พรศิริเกียรติ 3 - 0
82 พงศกร สมจิตต์ : กฤตธนกร นิธิวโรภร 3 - 1
83 ปรีชา สกุลทองวัฒนา : อนุรักษ์ จีนสุกแสง 3 - 0
84 ชัชวาล เจริญพล : อำนาจ รำเพยพงศ์ 1 - 3
85 ฟิล์ม ธรรมรักษ์ : กิตติ์ธเนศ ฐานวัชร์วิเศษ 0 - 3
14:00 น. คัดเลือก 3 86 กฤษณ์ ประสงค์เจริญ : พศิน ภู่โอบอ้อม 1 - 3
87 จ.อ.ไพบูรณ์ โกมล : บุญพร ตั้งอุปละ 3 - 2
88 อติวัฒน์ คำภีร์ : กวีวัฒน์ กมลเชษฐ์ 3 - 0
89 ธวัช สุจริตธุระการ : เกรียงศักดิ์ แซ่เบ๊ 3 - 0
90 สิทธิศักดิ์ ใจอารีย์ : พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ 3 - 1
16:00 น. คัดเลือก 3 91 ธิติพัฒน์ อัศวธีระเกียรติ์ : ณัฐวุฒิ วชิรศรีสุนทรา 1 - 3
92 นพพล ทำสวน : ธนพล ลิ้มสกุล 3 - 2
93 รัฐนนท์ เขมทัต : อภิสิทธิ์ ปานสีนุ่น WO. —
94 ชัชวาลย์ แซ่เฮ้ : จาตุรงค์ ชัยชาติแตง 3 - 2
95 เอ อินโท : วีระพงศ์ เทอดไทย 3 - 0
18:00 น. คัดเลือก 3 96 บอย เอี่ยมเย็น : บริพัตร ประสพ 2 - 3
คัดเลือก 4 97 ภักดี จันมณี : คงเดช อุสาหสว่างกุล 0 - 3
98 พีร ปานประยูร : กิจจา วัฒนาสุวิสุทธิ์ 3 - 1
99 กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ : ณัฐพล สินะสนธิ 3 - 0
100 จามร บุญกำจัด : จำเริญ จิ๋วโป้ 0 - 3

 

10 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. คัดเลือก 2 61 ไกรลาศ วงศ์สุรไกร : อภิสิทธิ์ ปานสีนุ่น — WO.
62 จาตุรงค์ ชัยชาติแตง : เจริญ จันทร์ศรี 3 - 1
63 พจน์ เลิศจินตนา : วีระพงศ์ เทอดไทย 1 - 3
64 บริพัตร ประสพ : ฐิตาพร นาคแก้ว 3 - 1
คัดเลือก 3 65 คงเดช อุสาหสว่างกุล : ภูดิท แย้มสาย 3 - 1
14:00 น. คัดเลือก 3 66 กิจจา วัฒนาสุวิสุทธิ์ : สมภพ พึ่งคร้าม 3 - 1;
67 เชิงชาญ เทศเจริญ : ณัฐพล สินะสนธิ — WO.
68 จำเริญ จิ๋วโป้ : ทวิช ก้านเพชร 3 - 1
69 ปรเมศ ภู่เล็ก : กวี ปินตาวงค์ 3 - 0
70 ศิวกร เรี่ยวแรง : จารุเดช แซ่ลี้ม 3 - 2
16:00 น. คัดเลือก 3 71 วัฒนา สะใบบาง : พรเทพ มะอยู่เที่ยง 3 - 0
72 กิตติพงษ์ พรชัย : พุฒิพัฒน์ สุดประเสริฐ 3 - 1
73 วรพล จิรานุกูลวงษ์ : เมษา กุลทอง 1 - 3
74 จ.อ.อรรถชัย วงษ์ชื่น : เบญจมินทร์ ปัทมินทร์ 3 - 0
75 ทัชนันท์ สุริโย : พันธกานต์ คำเวียง 3 - 2
18:00 น. คัดเลือก 3 76 ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ : ประมวล ทองยั่งยืน 3 - 1
77 สัญญา สุดรอด : วีรฉัตร ทองคำ 3 - 1
78 เมธี มานุรัตนวงศ์ : ศุภฤกษ์ ธรรมถิวัธ 2 - 3
79 เมธาวี อัมรากูล : อานนท์ สนธิทิพย์ 1 - 3
80 มนต์ชัย ปานปูน : วิรัช จันทร์ฉวี 0 - 3

 

9 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. คัดเลือก 2 41 เมษา กุลทอง : มานิตย์ สาธรสันติกุล 3 - 1
42 เบญจมินทร์ ปัทมินทร์ : ภาณุวัฒน์ ก้านน้อย WO. —
43 ทศพล ตันเจริญ : พันธกานต์ คำเวียง 1 - 3
44 ประมวล ทองยั่งยืน : อัศนี ปานสีนุ่น 3 - 0
45 โดมพล เฉลิมช่วง : วีรฉัตร ทองคำ 0 - 3
14:00 น. คัดเลือก 2 46 ศุภฤกษ์ ธรรมถิวัธ : จักรกฤต ขุนศิริ 3 - 2
47 อานนท์ สนธิทิพย์ : ประเสริฐ ดีอำมาตย์ 3 - 0
48 วิรัช จันทร์ฉวี : พงศกร สุริยากุลพานิช 3 - 0
49 พ.จ.อ.กิตติรัตน์ นวลแก้ว : ศรณ์ธนกัญช์ พรศิริเกียรติ 2 - 3
50 กฤตธนกร นิธิวโรภร : พลอยชมพู เหล่าเกียรติพงษ์ 3 - 2
16:00 น. คัดเลือก 2 51 ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย : อนุรักษ์ จีนสุกแสง 0 - 3
52 อำนาจ รำเพยพงศ์ : อุดมวิศว์ รัตนปทุมวงศ์ 3 - 0
53 กิตติ์ธเนศ ฐานวัชร์วิเศษ : พีรยุทธ์ โฉมยา 3 - 1
54 พศิน ภู่โอบอ้อม : ธัญญวัฒน์ ฉัตรพิทักษ์พงศ์ 3 - 2
55 ณัฐวุฒิ ยองเพชร : บุญพร ตั้งอุปละ 2 - 3
18:00 น. คัดเลือก 2 56 ธีรวัฒน์ ฮวดหุ่น : กวีวัฒน์ กมลเชษฐ์ 0 - 3
57 เกรียงศักดิ์ แซ่เบ๊ : ศิริโรจน์ รุ่งศิริยืนยง WO. —
58 พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ : ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ 3 - 2
59 ณัทณพงศ์ ชัยกุล : ณัฐวุฒิ วชิรศรีสุนทรา 0 - 3
60 ธนพล ลิ้มสกุล : ชยาพล ทั้งบวรพันธุ์ WO. —

 

8 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. คัดเลือก 1 21 วัชรินทร์ มีสมพร : พีรยุทธ์ โฉมยา 1 - 3
22 สุธี ศรีอำพันธ์ : ธัญญวัฒน์ ฉัตรพิทักษ์พงศ์ 0 - 3
23 บุญพร ตั้งอุปละ : ทวี ศรีหนองโครต 3 - 1
24 กวีวัฒน์ กมลเชษฐ์ : สุธรรม สุริทัย WO. —
25 ศิริโรจน์ รุ่งศิริยืนยง : เอนก ทองพลู 3 - 1
14:00 น. คัดเลือก 1 26 ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ : พนมพร เสถียร 3 - 0
27 นราวุธ ไต๋สกุล : ณัฐวุฒิ วชิรศรีสุนทรา — WO.
28 วัฒนา อาภาวัธน์ : ชยาพล ทั้งบวรพันธุ์ 1 - 3
29 อภิสิทธิ์ ปานสีนุ่น : ด.ช.ภูวิช ทองศรีนุ่น 3 - 0
30 ภงศธร ศรมยุรา : เจริญ จันทร์ศรี — WO.
16:00 น. คัดเลือก 1 31 วีระพงศ์ เทอดไทย : เพิ่มพล ธีรพัฒน์พานิช 3 - 1
32 ฐิตาพร นาคแก้ว : ยรรยง สินเพ็ชร 3 - 1
16:00 น. คัดเลือก 2 33 ชาญชัย ศรีหาวงษ์ : ภูดิท แย้มสาย 0 - 3
34 สมภพ พึ่งคร้าม : ศิวดล ประทุมเมศร์ 3 - 0
35 ศิววัฎ บุญญ์วศิฎ : ณัฐพล สินะสนธิ — WO.
18:00 น. คัดเลือก 2 36 นิยมเดช เรียนเมฆ : ทวิช ก้านเพชร 0 - 3
37 กวี ปินตาวงค์ : จิรศักด์ิ แก้วนิยม 3 - 1
38 จารุเดช แซ่ลี้ม : จ.อ.วีรยุทธ ดวงสุทา WO. —
39 เตชนินท์ ขุนวงษา : พรเทพ มะอยู่เที่ยง — WO.
40 พุฒิพัฒน์ สุดประเสริฐ : ศรายุทธ เหล่างาม 3 - 1

 

7 ก.พ. 2561 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

TIME Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. คัดเลือก 1 1 ปัถย์ ปิยคุณาวัชร : ภูดิท แย้มสาย 1 - 3
2 ศิวดล ประทุมเมศร์ : สมบูรณ์ ชินวุฒิกุล 3 - 0
3 ณัฐพล สินะสนธิ : ไพบูลย์ ลุจินตานนท์ 3 - 1
4 สุวิชา ศรีโรจน์ : ทวิช ก้านเพชร 1 - 3
5 จิรศักดิ์ แก้วนิยม : ธันวา สานตะพงษ์ 3 - 0
14:00 น. คัดเลือก 1 6 จ.อ.วีรยุทธ ดวงสุทา : รนกร ปลื้มสุวรรณ 3 - 2
7 สมภพ คชสาร : พรเทพ มะอยู่เที่ยง — WO.
8 ศรายุทธ เหล่างาม : สมเกียรติ กุลวัฒนาพร 3 - 1
9 วิทวัฒน์ สารพา : มานิตย์ สาธรสันติกุล — WO.
10 วีระชัย แถมกระโทก : ภาณุวัฒน์ ก้านน้อย 0 - 3
16:00 น. คัดเลือก 1 11 พัฒนธวัฒน์ วัฒนกิตติเกษม : พันธกานต์ คำเวียง 1 - 3
12 อัศนี ปานสีนุ่น : วินัย อยู่สุข 3 - 0
13 วิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ : วีรฉัตร ทองคำ 0 - 3
14 จักรกฤต ขุนศิริ : กิตติภณ ผาติธนาภัทร WO. —
15 ปรเมศร์ นิมิตรชัย : ประเสริฐ ดีอำมาตย์ 1 - 3
18:00 น. คัดเลือก 1 16 พงศกร สุริยากุลพานิช : ธนกร พละศรี 3 - 1
17 ศรณ์ธนกัญช์ พรศิริเกียรติ : ปัณชญา จันทร์น้อย 3 - 2
18 สุรเดช เพนพรหมมา : พลอยชมพู เหล่าเกียรติพงษ์ 0 - 3
19 อนุรักษ์ จีนสุกแสง : นิธิภาคย์ โล่สถาพรพิพิธ WO. —
20 อุดมวิศว์ รัตนปทุมวงศ์ : บัณฑิต ฉายาชจรพันธ์ 3 - 1