การแข่งขันสนุกเกอร์ "พี 80 - ทรู ขอนแก่น คัพ 2019" รอบคัดเลือก 9 - 19 มิ.ย. 62

10 มิ.ย. 62

การแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง 2019 รายการที่ 5 พี80 - ทรู ขอนแก่น คัพ 2019 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 9 - 19 มิถุนายน 2562 ณ ที.บี.ซี. สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

Q1 = รอบคัดเลือกที่ 1, Q2 = รอบคัดเลือกที่ 2, Q3 = รอบคัดเลือกที่ 3, Q4 = รอบคัดเลือกที่ 4, L96 = รอบ 96 คน, L64 = รอบ 64 คน, L32 = รอบ 32 คน

19 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L32 197 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : ประพฤติ ชัยธนสกุล 4 - 2
198 เอกรวี อั๊งคำ : อัครเดช วีระสัตรา 4 - 1
199 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : นิธิวรรธก์ กาญจนศรี 1 - 4
200 มงคล จูยิ้ม : พุธกานต์ ขิมสุข 4 - 2
12:30 น. 201 สุชาติ สุขเลี่ยม : สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 4 - 3
202 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : พงศกร จงใจรักษ์ 3 - 4
203 ณรงค์เดช ตาขันทอง : อิศรา กะไชยวงษ์ 3 - 4
204 เจริญ โพธิ์รัตน์ : เดชาวัตร พุ่มแจ้ง 1 - 4
15:00 น. 205 มนัสวิน เพชรมาลัยกุล : พีร ปานประยูร 4 - 0
206 กฤษดา ชุ่มจิตต์ : ศุภโชค ก่อเสริมสุข 4 - 3
207 บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ : นคร ชาพล 4 - 2
208 ธนพล บุญปลอด : กฤษณัส เลิศสัตยาทร 3 - 4
17:30 น. 193 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : กอบกิจ พลาจิณ 1 - 4
194 โอภาส สุวรรณราช : ธนภัทร มะนานวม 4 - 2
195 ยุทธภพ ภาคพจน์ : STUART PETTMAN 1 - 4
196 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : พชร มาเยอะ 1 - 4

 

18 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 177 สุชาติ สุขเลี่ยม : ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 4 - 3
163 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : โอภาส สุวรรณราช 3 - 4
179 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : อานนท์ สนธิทิพย์ 4 - 2
180 พงศกร จงใจรักษ์ : สุทธิชัย เหล็กเพชร 4 - 0
12:30 น. 181 ณรงค์เดช ตาขันทอง : อนุพันธ์ น้ำทิพย์ 4 - 2
182 อิศรา กะไชยวงษ์ : ชัชวาลย์ รุตแพ 4 - 1
183 สุชาติ ภูฆัง : เจริญ โพธิ์รัตน์ 2 - 4
184 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : เดชาวัตร พุ่มแจ้ง 3 - 4
15:00 น. 185 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : มนัสวิน เพชรมาลัยกุล — WO.
186 นพดล แสงนิล : พีร ปานประยูร — WO.
184 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : กฤษดา ชุ่มจิตต์ 0 - 4
188 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : จงรักษ์ บุญรอด 4 - 2
17:30 น. 189 นพดล นภจร : บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ 3 - 4
190 นคร ชาพล : วินัย ทองราย 4 - 2
191 ธนพล บุญปลอด : ธัชชัย สุขสำราญ 4 - 1
192 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : ชินภัทร์ คำสัตย์ 4 - 0

 

17 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 161 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ 4 - 2
162 กอบกิจ พลาจิณ : พรปิยะ กาวสำราญ 4 - 2
178 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : ตะวัน พูลทอง 4 - 1
164 ประมวล จันทร์ทัด : ธนภัทร มะนานวม 3 - 4
12:30 น. 165 ยุทธภพ ภาคพจน์ : ตุ้มทอง ชื่นบาน 4 - 2
166 STUART PETTMAN : ธงชัย ปุณยวีร์ 4 - 1
167 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : รัฐนนท์ เขมทัต 4 - 3
168 พชร มาเยอะ : ทศพร เข็มน้อย 4 - 1
15:00 น. 169 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : เพชรชัย กรรมภาษี 4 - 1
170 ประพฤติ ชัยธนสกุล : หริศ สอนจันทึก 4 - 1
171 เอกรวี อั๊งคำ : ธวัช สุจริตธุระการ 4 - 1
172 ไพฑูรย์ ผลบุญ : อัครเดช วีระสัตรา 1 - 4
17:30 น. 173 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : กิตติ มงคลสละ 4 - 1
174 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : สมภักดิ์ ชวนเจริญ 4 - 3
175 อภิสิทธิ์ หมู่มาก : มงคล จูยิ้ม 2 - 4
176 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : พุธกานต์ ขิมสุข 3 - 4

 

16 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L96 141 สมควร เตียนพลกรัง : กิตติ มงคลสละ 1 - 4
142 แสงชัย เสสุตา : สมภักดิ์ ชวนเจริญ 1 - 4
143 มงคล จูยิ้ม : จุมพล สัพพัญญู 4 - 3
144 พุธกานต์ ขิมสุข : ธนากร พีณเมืองวง 4 - 0
145 สุรเทพ ภูแฉล้ม : ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 3 - 4
12:30 น. 146 ตะวัน พูลทอง : ปริญญา เย็นทรวง 4 - 2
147 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : อานนท์ สนธิทิพย์ 1 - 4
148 มานพ สุขสำราญ : สุทธิชัย เหล็กเพชร 3 - 4
149 รัชโยธิน โยธารักษ์ : อนุพันธ์ น้ำทิพย์ 2 - 4
150 ชัชวาลย์ รุตแพ : พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ 4 - 2
15:00 น. 151 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : เจริญ โพธิ์รัตน์ 3 - 4
152 รชต ขันตี : เดชาวัตร พุ่มแจ้ง 0 - 4
154 พีร ปานประยูร : ติณณภพ วังทนานนท์ 4 - 3
156 อรรคพงษ์ ผาหยาด : จงรักษ์ บุญรอด 0 - 4
155 กฤษดา ชุ่มจิตต์ : ชัยณรงค์ ใจวุฒิ 4 - 2
17:30 น. 153 Bye : มนัสวิน เพชรมาลัยกุล — WO.
157 บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ : วิภู ภูธิศาบดี 4 - 1
158 วินัย ทองราย : ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ 4 - 1
159 ธัชชัย สุขสำราญ : สุรวุฒิ รุ่งสว่าง 4 - 0
160 ชินภัทร์ คำสัตย์ : อนิรุตต์ โตลิด 4 - 2

 

15 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. Q4 121 ไกรลาศ วงศ์สุรไกร : มนัสวิน เพชรมาลัยกุล 0 - 3
122 ติณณภพ วังทนานนท์ : พินิจ ทุมรักษ์ 3 - 1
123 ชัยณรงค์ ใจวุฒิ : วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย 3 - 1
124 จงรักษ์ บุญรอด : บริพัตร ประสพ 3 - 0
125 บอย เอี่ยมเย็น : วิภู ภูธิศาบดี 1 - 3
12:30 น. 126 ณัฐวุฒิ ภู่อ้น : ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ 0 - 3
127 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง : นพพล ทำสวน 3 - 1
128 อนิรุตต์ โตลิด : ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 3 - 1
L96 129 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : ร้อยโท สาธิต สมบูรณ์ 4 - 1
130 พรปิยะ กาวสำราญ : ศิริวัฒน์ พะลัง 4 - 1
15:00 น. 131 โอภาส สุวรรณราช : มังกร สมบัติ 4 - 1
132 ธนภัทร มะนานวม : ภิญโญ ขำประเสริฐ 4 - 0
133 ตุ้มทอง ชื่นบาน : เอกรัฐ ธนานนท์ 4 - 2
134 ธงชัย ปุณยวีร์ : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 4 - 2
135 รัฐนนท์ เขมทัต : ทัชนันทน์ สุริโย 4 - 3
17:30 น. 136 ทศพร เข็มน้อย : สมชาย กาวสำราญ 4 - 1
137 ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข : เพชรชัย กรรมภาษี 2 - 4
138 หริศ สอนจันทึก : วิริทธิ์พล สุขอร่าม 4 - 1
139 ธวัช สุจริตธุระการ : ศักดิ์ชัย ซิมงาม 4 - 2
140 อัครเดช วีระสัตรา : สรยุทร ขาวอ่อน 4 - 1

 

14 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q4 101 เอกรัฐ ธนานนท์ : ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 3 - 2
102 พงศกร สมจิตต์ : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 2 - 3
103 ณัทณพงศ์ ชัยกุล : ทัชนันทน์ สุริโย 2 - 3
104 พลากร เตี่ยวสกุล : สมชาย กาวสำราญ 2 - 3
105 เพชรชัย กรรมภาษี : จ.อ.เชษฐา นามประเวช 3 - 0
14:00 น. 106 ธีระวัฒน์ คงเกษม : วิริทธิ์พล สุขอร่าม 2 - 3
107 ศักดิ์ชัย ซิมงาม : สมนึก ญาณีฑีรฆะ 3 - 2
108 อรรถชัย วงษ์ชื่น : สรยุทร ขาวอ่อน 0 - 3
109 ทวิช ก้านเพชร : กิตติ มงคลสละ 1 - 3
110 นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ : สมภักดิ์ ชวนเจริญ — WO.
16:00 น. 111 ธวัช ลิ้มวัฒนะ : จุมพล สัพพัญญู 0 - 3
112 ธนากร พีณเมืองวง : วรวิทย์ ทองเหวียง 3 - 2
113 ไพบูรณ์ โกมล : ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 1 - 3
114 ปริญญา เย็นทรวง : นาท ไพบูลย์ 3 - 1
115 อานนท์ สนธิทิพย์ : วัฒนา สะใบบาง 3 - 0
18:00 น. 116 สุทธิชัย เหล็กเพชร : วัลลภ เนียมนุช 3 - 2
117 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : อนุพันธ์ น้ำทิพย์ 0 - 3
118 กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล : พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ 2 - 3
119 เจริญ โพธิ์รัตน์ : นิพนธ์ จันทรัศมี 3 - 0
120 พลกฤษณ์ หนูทองพูล : เดชาวัตร พุ่มแจ้ง 1 - 3

 

13 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q3 81 ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู : ประเสริฐ ดีอำมาตย์ 3 - 0
82 นาท ไพบูลย์ : อนุชาติ เพิ่มพูล 3 - 1
83 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : วัฒนา สะใบบาง 1 - 3
84 วัลลภ เนียมนุช : สงขลา จริงจิตร 3 - 2
85 อนุพันธ์ น้ำทิพย์ : มนต์ชัย ปานปูน 3 - 2
14:00 น. Q4 97 ธณาดล ผมประทุม : ร้อยโท สาธิต สมบูรณ์ 1 - 3
Q3 87 นิพนธ์ จันทรัศมี : ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ 3 - 1
88 เดชาวัตร พุ่มแจ้ง : ธนวิชญ์ พานแก้ว 3 - 0
89 คงเดช อุสาหสว่างกุล : มนัสวิน เพชรมาลัยกุล 2 - 3
90 จามร บุญกำจัด : พินิจ ทุมรักษ์ 1 - 3
16:00 น. 91 วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย : คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล 3 - 2
92 บริพัตร ประสพ : สมพล แซ่ตั้ง 3 - 0
93 อำนวยพร โชติพงษ์ : วิภู ภูธิศาบดี 1 - 3
94 เกรียงศักดิ์ แซ่เบ๊ : ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ 2 - 3
95 อัครพงษ์ ปราณีนิจ : นพพล ทำสวน 2 - 3
18:00 น. 96 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย : กวิน ลิ้มวดี 3 - 2
86 พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ : นฤทธิ์ เขียวเภกา 3 - 2
Q4 98 ณัฐพนธ์ หนูนิล : ศิริวัฒน์ พะลัง 2 - 3
99 ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ : มังกร สมบัติ 0 - 3
100 สัญญา สุดรอด : ภิญโญ ขำประเสริฐ 0 - 3

 

12 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 61 กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา : วิภู ภูธิศาบดี 2 - 3
62 ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย : ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ 0 - 3
63 นพพล ทำสวน : วิทวัฒน์ สารพา 3 - 0
64 กวิน ลิ้มวดี : สรวรรษ จิระพงษ์ 3 - 0
Q3 65 ทวีศักดิ์ ธูปหอม : ร้อยโท สาธิต สมบูรณ์ 1 - 3
14:00 น. 66 ศิริวัฒน์ พะลัง : กวี ปินตาวงค์ 3 - 1
67 มังกร สมบัติ : ชลวิวัฒน์ มิลินกุลวัฒน์ 3 - 0
68 ธานินทร์ พุทธมนต์ธร : ภิญโญ ขำประเสริฐ 1 - 3
69 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี : ศรชัย ทรัพย์เสถียร 3 - 0
70 พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย : ปรีชา ตันทเนตนิต 3 - 0
16:00 น. 71 ทัชนันทน์ สุริโย : สรัล โพธิ์กฎ 3 - 0
72 ถิรวิทย์ ครุฑเปรม : สมชาย กาวสำราญ 0 - 3
77 กิตติ มงคลสละ : จ.อ.ภักดี จันมณี 3 - 0
74 ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ : วิริทธิ์พล สุขอร่าม 1 - 3
75 สมนึก ญาณีฑีรฆะ : กฤษณ์ ประสงค์เจริญ 3 - 0
18:00 น. 76 สิทธิศักดิ์ ใจอารี : สรยุทร ขาวอ่อน 2 - 3
73 จ.อ.เชษฐา นามประเวช : พุทธศิลป์ พัฒสินธุ์ 3 - 1
78 นิฐิพล บุญจู : สมภักดิ์ ชวนเจริญ 2 - 3
79 ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ : จุมพล สัพพัญญู 2 - 3
80 วรวิทย์ ทองเหวียง : ธีรยุทธ จันทา 3 - 1

 

11 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 41 พุทธศิลป์ พัฒสินธุ์ : ทศพล ตันเจริญ 3 - 0
42 วิรัช จันทร์ฉวี : วิริทธิ์พล สุขอร่าม — WO.
43 กฤษณ์ ประสงค์เจริญ : พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ 3 - 1
44 สราวุฒิ มุสิก : สรยุทร ขาวอ่อน 0 - 3
45 จ.อ.ภักดี จันมณี : ประมวล ทองยั่งยืน 3 - 0
14:00 น. 46 สมภักดิ์ ชวนเจริญ : ธันวา กิจกังวล 3 - 0
47 ญาณเศรษฐ์ ชัยชูนาวี : จุมพล สัพพัญญู 0 - 3
48 ธีรยุทธ จันทา : มนตรี ด้วงสโมสร WO. —
49 ประเสริฐ ดีอำมาตย์ : ดำรงศักดิ์ สุทธิรักษ์ WO. —
50 ณัฐพล เกื้อสุนทรวานนท์ : อนุชาติ เพิ่มพูล 2 - 3
16:00 น. 51 วัฒนา สะใบบาง : ยุทธภูมิ สุดถวิล 3 - 0
52 วรพล จิรานุกูลวงศ์ : สงขลา จริงจิตร 0 - 3
53 มนต์ชัย ปานปูน : พีรยุทธ์ โฉมยา 3 - 2
54 จักรกฤต ขุนศิริ : นฤทธิ์ เขียวเภกา 1 - 3
55 จาตุรงค์ ชัยชาติแตง : ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ 1 - 3
18:00 น. 56 สิทธิพร เฮงวิรัต : ธนวิชญ์ พานแก้ว 1 - 3
57 กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธ์ : มนัสวิน เพชรมาลัยกุล 2 - 3
58 สันติ นาคจันทร์ : พินิจ ทุมรักษ์ — WO.
59 คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล : ปฏิภาณ สระทองคด 3 - 1
60 สมพล แซ่ตั้ง : พรชัย เห็นสว่าง 3 - 0

 

10 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 21 พีรยุทธ์ โฉมยา : ธนพล พลหาญ 3 - 0
22 ภควัต แพลือ : นฤทธิ์ เขียวเภกา 1 - 3
23 ศศธร เบญจมาตย์ : ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ 0 - 3
24 อธิวัฒน์ พันธ์บูรณานนท์ : ธนวิชญ์ พานแก้ว 1 - 3
Q2 35 เอนก ทองพลู : ชลวิวัฒน์ มิลินกุลวัฒน์ 1 - 3
14:00 น. Q1 26 อุเทน สายสนิท : พินิจ ทุมรักษ์ 0 - 3
27 รัตนชัย ยอดสุข : ปฏิภาณ สระทองคด 1 - 3
28 พรชัย เห็นสว่าง : ธานี สำโรงแสง 3 - 0
29 วิภู ภูธิศาบดี : ไชยพงษ์ กรวสุรมย์ WO. —
30 ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ : พันธกานต์ คำเวียง 3 - 2
16:00 น. 31 วิทวัฒน์ สารพา : ฐิตาภรณ์ นาคแก้ว WO. —
32 สรวรรษ จิระพงษ์ : ธนพัชร จ.จิตต์เจริญชัย 3 - 0
Q2 33 ร้อยโท สาธิต สมบูรณ์ : พ.จ.อ.สายชล ฟักเขียว 3 - 2
34 กวี ปินตาวงค์ : วิฑูรย์ สุรธรรมจรรยา 3 - 1
Q1 25 มนัสวิน เพชรมาลัยกุล : ปัญญาพล สิงห์ศิริจันทร์ 3 - 1
18:00 น. Q2 36 บุญพร ตั้งอุปละ : ภิญโญ ขำประเสริฐ 1 - 3
37 ศรชัย ทรัพย์เสถียร : โกวิทย์ ใบเงิน 3 - 1
38 ณัฐวุฒิ ยองเพชร : ปรีชา ตันทเนตนิต 2 - 3
39 มานิตย์ สาธรสันติกุล : สรัล โพธิ์กฎ 2 - 3
40 สมชาย กาวสำราญ : ทัศนัย แสงพล 3 - 1

 

9 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 1 สิทธิกร มีสุขกุล : พ.จ.อ.สายชล ฟักเขียว 1 - 3
2 วิฑูรย์ สุรธรรมจรรยา : ธีนเดช เรื่องน้อย 3 - 0
3 วีรพล แซ่โก : ชลวิวัฒน์ มิลินกุลวัฒน์ — WO.
4 ภิญโญ ขำประเสริฐ : บุญยชน บวรกีรติโรจน์ WO. —
5 สุมงคล คำพูล : โกวิทย์ ใบเงิน 0 - 3
14:00 น. 6 ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์ : ปรีชา ตันทเนตนิต — WO.
7 สรัล โพธิ์กฎ : กล้าณรงค์ มาโชค 3 - 1
8 ไพโรจน์ พาณิชย์กุล : ทัศนัย แสงพล 0 - 3
13 วัชรินทร์ มีสมพร : ประมวล ทองยั่งยืน 0 - 3
10 วิริทธิ์พล สุขอร่าม : ชาญชัย ศรีหาวงษ์ 3 - 0
16:00 น. 11 พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ : ปิยวัฒน์ ทับทิมทอง 3 - 1
12 สรยุทร ขาวอ่อน : กิตติพัทธ์ จำนงชอบ 3 - 1
9 วิทวัฒน์ แซ่ลิ้ม : ทศพล ตันเจริญ — WO.
14 พิชิตศักดิ์ มีมาก : ธันวา กิจกังวล 1 - 3
15 ศุภเสกข์ โพธิสังวาล : จุมพล สัพพัญญู 0 - 3
18:00 น. 16 มนตรี ด้วงสโมสร : เบญจรงค์ รุผักชี 3 - 0
17 สมบูรณ์ ชินวุฒิกุล : ดำรงศักดิ์ สุทธิรักษ์ 0 - 3
18 อนุชาติ เพิ่มพูล : Bhupinder singh monga 3 - 0
19 ยุทธภูมิ สุดถวิล : แทนไท นพเก้า WO. —
20 สงขลา จริงจิตร : ชนกันต์ ทายะพิทักษ์ 3 - 1