การแข่งขันสนุกเกอร์ "พี 80 - ทรู ระนอง คัพ 2019" รอบคัดเลือก 23 มิ.ย. - 2 ก.ค. 62

1 ก.ค. 62

การแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง 2019 รายการที่ 6 พี80 - ทรู ระนอง คัพ 2019 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562 ณ ที.บี.ซี. สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

PQ = Pre-Qualified, Q1 = รอบคัดเลือกที่ 1, Q2 = รอบคัดเลือกที่ 2, Q3 = รอบคัดเลือกที่ 3, L96 = รอบ 96 คน, L64 = รอบ 64 คน, L32 = รอบ 32 คน

2 ก.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L32 173 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ 4 - 0
174 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : พงศกร จงใจรักษ์ 3 - 4
175 ไพฑูรย์ ผลบุญ : ธนภัทร มะนานวม 4 - 2
176 ประพฤติ ชัยธนสกุล : ตะวัน พูลทอง 4 - 0
12:30 น. 177 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : ธนพล บุญปลอด 3 - 4
178 STUART PETTMAN : นพดล นภจร 4 - 2
179 ณรงค์เดช ตาขันทอง : อภิสิทธิ์ หมู่มาก 4 - 0
180 อรรคพงษ์ ผาหยาด : อรรถสิทธิ์ มหิทธิ 0 - 4
15:00 น. 181 พชร มาเยอะ : อิศรา กะไชยวงษ์ 2 - 4
182 เอกรัฐ ธนานนท์ : เดชาวัตร พุ่มแจ้ง 4 - 2
183 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : นคร ชาพล 4 - 2
184 เอกรวี อั๊งคำ : กฤษณัส เลิศสัตยาทร 1 - 4
17:30 น. 169 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 4 - 2
170 กิตติ มงคลสละ : ปรมินทร์ ด่านจิรกุล 2 - 4
171 ยุทธภพ ภาคพจน์ : สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา 1 - 4
172 มงคล จูยิ้ม : ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 4 - 2

 

1 ก.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 137 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ — WO.
154 ธนพล บุญปลอด : อนิรุตต์ โตลิด WO. —
155 STUART PETTMAN : ณัฐพล เกื้อสุนทรวานนท์ 4 - 0
156 นพดล นภจร : สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง 4 - 1
12:30 น. 142 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : โอภาส สุวรรณราช 4 - 1
158 อภิสิทธิ์ หมู่มาก : แสงชัย เสสุตา 4 - 0
159 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : อรรคพงษ์ ผาหยาด — WO.
160 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : ร้อยโท สาธิต สมบูรณ์ 4 - 2
15:00 น. 146 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : มังกร สมบัติ 4 - 0
162 อิศรา กะไชยวงษ์ : อัครเดช วีระสัตรา 4 - 3
168 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : ธวัช สุจริตธุระการ 4 - 1
164 ประมวล จันทร์ทัด : เดชาวัตร พุ่มแจ้ง 3 - 4
17:30 น. 165 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : วินัย ทองราย 4 - 3
166 นคร ชาพล : ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ 4 - 3
167 เอกรวี อั๊งคำ : ศิริภาพร นวนทะคำจัน 4 - 0
163 นพดล แสงนิล : เอกรัฐ ธนานนท์ — WO.

 

30 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 153 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : กฤษดา ชุ่มจิตต์ 4 - 1
138 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : ชินภัทร์ คำสัตย์ 4 - 1
139 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : กิตติ มงคลสละ 0 - 4
140 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : ตุ้มทอง ชื่นบาน 4 - 1
12:30 น. 141 ยุทธภพ ภาคพจน์ : รชต ขันตี 4 - 1
151 ประพฤติ ชัยธนสกุล : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 4 - 3
143 สุชาติ ภูฆัง : มงคล จูยิ้ม 1 - 4
144 สุชาติ สุขเลี่ยม : ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 3 - 4
15:00 น. 145 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : อนุพันธ์ น้ำทิพย์ 4 - 2
161 พชร มาเยอะ : ทศพร เข็มน้อย 4 - 1
147 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : ณัฐวุฒิ ภู่อ้น 4 - 1
148 พงศกร จงใจรักษ์ : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 4 - 2
17:30 น. 149 ไพฑูรย์ ผลบุญ : พุธกานต์ ขิมสุข 4 - 3
150 กอบกิจ พลาจิณ : ธนภัทร มะนานวม 3 - 4
157 ณรงค์เดช ตาขันทอง : สุรเทพ ภูแฉล้ม 4 - 1
152 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : ตะวัน พูลทอง 3 - 4

 

29 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L96 121 กฤษดา ชุ่มจิตต์ : ณัฐชารัตน์ วงษ์หฤทัย 4 - 1
122 รัฐนนท์ เขมทัต : อนิรุตต์ โตลิด 1 - 4
123 สันติภาพ วงศ์มหาชัย : ณัฐพล เกื้อสุนทรวานนท์ — WO.
124 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : ธนากร พีณเมืองวง 4 - 1
12:30 น. 125 สุรเทพ ภูแฉล้ม : มนัสวิน เพชรมาลัยกุล 4 - 3
126 แสงชัย เสสุตา : ทวีศักดิ์ ธูปหอม 4 - 3
127 อรรคพงษ์ ผาหยาด : วัลลภ เนียมนุช 4 - 2
128 หริศ สอนจันทึก : ร้อยโท สาธิต สมบูรณ์ 1 - 4
15:00 น. 129 ทศพร เข็มน้อย : ไกรลาศ วงศ์สุรไกร 4 - 0
130 อัครเดช วีระสัตรา : ศักดิ์ชัย ซิมงาม 4 - 2
131 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : เอกรัฐ ธนานนท์ 2 - 4
132 ชัชวาลย์ รุตแพ : เดชาวัตร พุ่มแจ้ง — WO.
17:30 น. 133 วินัย ทองราย : ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ 4 - 3
134 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : ติณณภพ วังทนานนท์ 4 - 1
135 ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข : ศิริภาพร นวนทะคำจัน — WO.
136 ธวัช สุจริตธุระการ : พลกฤษณ์ หนูทองพูล 4 - 1

 

28 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. Q3 101 ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ : สิทธิศักดิ์ ใจอารี 3 - 0
102 ติณณภพ วังทนานนท์ : ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ 3 - 2
103 จงรักษ์ บุญรอด : ศิริภาพร นวนทะคำจัน 1 - 3
104 พลกฤษณ์ หนูทองพูล : บริพัตร ประสพ 3 - 0
L96 105 ธงชัย ปุณยวีร์ : ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ 0 - 4
12:30 น. 106 ชินภัทร์ คำสัตย์ : ธีรยุทธ จันทา 4 - 2
107 พรปิยะ กาวสำราญ : กิตติ มงคลสละ 0 - 4
108 ตุ้มทอง ชื่นบาน : ณัฐพนธ์ หนูนิล 4 - 1
109 รชต ขันตี : วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย 4 - 1
110 โอภาส สุวรรณราช : ปริญญา เย็นทรวง 4 - 1
15:00 น. 111 มงคล จูยิ้ม : เพชรชัย กรรมภาษี 4 - 1
112 มานพ สุขสำราญ : ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 0 - 4
113 บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ : อนุพันธ์ น้ำทิพย์ 1 - 4
114 รัชโยธิน โยธารักษ์ : มังกร สมบัติ 3 - 4
115 ธัชชัย สุขสำราญ : ณัฐวุฒิ ภู่อ้น 3 - 4
17:30 น. 116 พีร ปานประยูร : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 2 - 4
117 พุธกานต์ ขิมสุข : สมนึก ญาณีฑีรฆะ 4 - 1
118 ธนภัทร มะนานวม : ชัยณรงค์ ใจวุฒิ 4 - 3
119 สมควร เตียนพลกรัง : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 1 - 4
120 ตะวัน พูลทอง : สมชาย กาวสำราญ 4 - 3

 

27 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q3 81 อนุพันธ์ น้ำทิพย์ : อัครพงษ์ ปราณีนิจ 3 - 2
82 สุทธิชัย เหล็กเพชร : มังกร สมบัติ 2 - 3
83 ณัฐวุฒิ ภู่อ้น : จ.อ.ภักดี จันมณี 3 - 1
84 จิราวุธ พลาพล : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 1 - 3
85 อรรถชัย วงษ์ชื่น : สมนึก ญาณีฑีรฆะ 1 - 3
14:00 น. 86 ชัยณรงค์ ใจวุฒิ : บุญพร ตั้งอุปละ 3 - 1
87 ธวัช ลิ้มวัฒนะ : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 0 - 3
88 วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส : สมชาย กาวสำราญ 0 - 3
89 ณัฐชารัตน์ วงษ์หฤทัย : ทัชนันทน์ สุริโย 3 - 1
90 อนิรุตต์ โตลิด : ชลวิวัฒน์ มิลินกุลวัฒน์ 3 - 0
16:00 น. 91 ธีระวัฒน์ คงเกษม : ณัฐพล เกื้อสุนทรวานนท์ 2 - 3
92 ธนากร พีณเมืองวง : มนต์ชัย ปานปูน 3 - 0
93 อานนท์ สนธิทิพย์ : มนัสวิน เพชรมาลัยกุล 0 - 3
94 พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย : ทวีศักดิ์ ธูปหอม 2 - 3
95 ธณาดล ผมประทุม : วัลลภ เนียมนุช 2 - 3
18:00 น. 96 บอย เอี่ยมเย็น : ร้อยโท สาธิต สมบูรณ์ 1 - 3
97 ไกรลาศ วงศ์สุรไกร : พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ 3 - 0
98 ศักดิ์ชัย ซิมงาม : สมพล แซ่ตั้ง 3 - 1
99 เอกรัฐ ธนานนท์ : อนุชาติ เพิ่มพูล 3 - 0
100 เดชาวัตร พุ่มแจ้ง : บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ 3 - 0

 

26 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 61 มนัสวิน เพชรมาลัยกุล : คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล 3 - 0
62 ทวีศักดิ์ ธูปหอม : จักรกฤต ขุนศิริ 3 - 2
63 วัลลภ เนียมนุช : พันธกานต์ คำเวียง WO. —
64 สมภักดิ์ ชวนเจริญ : ร้อยโท สาธิต สมบูรณ์ 1 - 3
65 พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ : สรยุทร ขาวอ่อน 3 - 2
14:00 น. 66 นพพล ทำสวน : สมพล แซ่ตั้ง 1 - 3
67 วัฒนา สะใบบาง : อนุชาติ เพิ่มพูล — WO.
68 จามร บุญกำจัด : บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ 0 - 3
69 ธานินทร์ พุทธมนต์ธร : สิทธิศักดิ์ ใจอารี 0 - 3
70 ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ : มาณพ พรมอ่อน 3 - 2
16:00 น. 71 ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ : ศิริภาพร นวนทะคำจัน 1 - 3
72 บริพัตร ประสพ : ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ 3 - 0
Q3 73 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : สมควร ชอลี 3 - 2
74 ทวิช ก้านเพชร : ธีรยุทธ จันทา 0 - 3
75 กิตติ มงคลสละ : คงเดช อุสาหสว่างกุล 3 - 0
18:00 น. 76 ณัฐพนธ์ หนูนิล : ธนานันท์ กลั่นขจร 3 - 1
77 นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ : วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย — WO.
78 ปริญญา เย็นทรวง : สัญญา สุดรอด 3 - 2
79 เพชรชัย กรรมภาษี : จุมพล สัพพัญญู 3 - 1
80 ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู : ชวลิต ไชยสองเมือง 3 - 0

 

25 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 41 จ.อ.เชษฐา นามประเวช : สมควร ชอลี 2 - 3
42 พงศกร สมจิตต์ : ธีรยุทธ จันทา 1 - 3
43 คงเดช อุสาหสว่างกุล : ภิญโญ ขำประเสริฐ 3 - 2
44 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี : ธนานันท์ กลั่นขจร 0 - 3
45 วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย : พ.จ.อ.สายชล ฟักเขียว 3 - 1
14:00 น. 46 สัญญา สุดรอด : ศศธร เบญจมาตย์ 3 - 0
47 วรวิทย์ ทองเหวียง : จุมพล สัพพัญญู 1 - 3
48 กฤษณ์ ประสงค์เจริญ : ชวลิต ไชยสองเมือง — WO.
49 อัครพงษ์ ปราณีนิจ : วิภู ภูธิศาบดี 3 - 0
50 มังกร สมบัติ : พีรยุทธ์ โฉมยา 3 - 0
16:00 น. 51 นิฐิพล บุญจู : จ.อ.ภักดี จันมณี 1 - 3
52 ณัทณพงศ์ ชัยกุล : กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ 3 - 1
53 สมนึก ญาณีฑีรฆะ : สราวุฒิ มุสิก 3 - 2
54 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย : บุญพร ตั้งอุปละ 0 - 3
55 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : ประมวล ทองยั่งยืน 3 - 0
18:00 น. 56 สมชาย กาวสำราญ : ญาณเศรษฐ์ ชัยชูนาวี 3 - 0
57 ทัชนันทน์ สุริโย : ไพโรจน์ พาณิชย์กุล 3 - 0
58 เกรียงศักดิ์ แซ่เบ๊ : ชลวิวัฒน์ มิลินกุลวัฒน์ 2 - 3
59 นาท ไพบูลย์ : ณัฐพล เกื้อสุนทรวานนท์ 2 - 3
60 ศิริวัฒน์ พะลัง : มนต์ชัย ปานปูน 2 - 3

 

24 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 29 คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล : ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร WO. —
30 จักรกฤต ขุนศิริ : พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ 3 - 2
31 กวิน ลิ้มวดี : พันธกานต์ คำเวียง 0 - 3
32 ร้อยโท สาธิต สมบูรณ์ : มานิตย์ สาธรสันติกุล 3 - 2
33 กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา : สรยุทร ขาวอ่อน 0 - 3
14:00 น. 9 พินิจ ทุมรักษ์ : สมควร ชอลี — WO.
10 ธีรยุทธ จันทา : ณรงค์ คณะเสน 3 - 0
11 ภิญโญ ขำประเสริฐ : ญาณวรุตม์ เผือกกล่อม 3 - 1
12 พุทธศิลป์ พัฒสินธุ์ : ธนานันท์ กลั่นขจร 0 - 3
39 ศิริภาพร นวนทะคำจัน : ปฏิภาณ สระทองคด 3 - 0
16:00 น. 14 ธนวิชญ์ พานแก้ว : ศศธร เบญจมาตย์ — WO.
15 จุมพล สัพพัญญู : บุญฤทธิ์ สุฤทธิ 3 - 1
16 ณัฐวุฒิ ยองเพชร : ชวลิต ไชยสองเมือง 0 - 3
34 สมพล แซ่ตั้ง : ชาญชัย ศรีหาวงษ์ 3 - 0
35 จาตุรงค์ ชัยชาติแตง : อนุชาติ เพิ่มพูล 1 - 3
18:00 น. 36 บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ : เอนก ทองพลู 3 - 2
37 สิทธิศักดิ์ ใจอารี : ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ 3 - 1
38 ถิรวิทย์ ครุฑเปรม : มาณพ พรมอ่อน 2 - 3
13 พ.จ.อ.สายชล ฟักเขียว : ภควัต แพลือ 3 - 0
40 ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ : เบญจรงค์ รุผักชี 3 - 0

 

23 มิ.ย. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. PQ 1 สมควร ชอลี : สรวรรษ จิระพงษ์ 3 - 1
2 ณรงค์ คณะเสน : สุมงคล คำพูล 3 - 1
3 ญาณวรุตม์ เผือกกล่อม : ธานี สำโรงแสง 3 - 0
4 ธนานันท์ กลั่นขจร : Bhupinder singh monga WO. —
5 ภควัต แพลือ : ณัฐภัทร เกวานนท์ 3 - 0
14:00 น. 6 สายสิญจ์ เบ็ญกุล : ศศธร เบญจมาตย์ 1 - 3
7 บุญฤทธิ์ สุฤทธิ : คธาวุธ ยะกาศคนอง WO. —
Q1 19 จ.อ.ภักดี จันมณี : อุเทน สายสนิท WO. —
17 ดำรงศักดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา : วิภู ภูธิศาบดี 0 - 3
18 อำนวยพร โชติพงษ์ : พีรยุทธ์ โฉมยา 2 - 3
16:00 น. PQ 8 ชวลิต ไชยสองเมือง : วิทวัฒน์ แซ่ลิ้ม WO. —
Q1 20 กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ : สิทธิกร มีสุขกุล 3 - 0
21 สราวุฒิ มุสิก : ชนกันต์ ทายะพิทักษ์ 3 - 1
22 บุญพร ตั้งอุปละ : ทัศนัย แสงพล WO. —
23 วิริทธิ์พล สุขอร่าม : ประมวล ทองยั่งยืน 1 - 3
18:00 น. 24 ญาณเศรษฐ์ ชัยชูนาวี : วิฑูรย์ สุรธรรมจรรยา 3 - 0
25 กวี ปินตาวงค์ : ไพโรจน์ พาณิชย์กุล 2 - 3
26 ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย : ชลวิวัฒน์ มิลินกุลวัฒน์ 1 - 3
27 ณัฐพล เกื้อสุนทรวานนท์ : กล้าณรงค์ มาโชค 3 - 0
28 มนต์ชัย ปานปูน : กิตติพัทธ์ จำนงชอบ 3 - 0