การแข่งขันสนุกเกอร์ "พี 80 - ทรู กาญจนบุรี คัพ 2020" รอบคัดเลือก 6 - 16 ม.ค. 63

15 ม.ค. 63

การแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง 2020 รายการที่ 1 พี 80 - ทรู กาญจนบุรี คัพ 2020 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 6 - 16 มกราคม 2563 ณ ที.บี.ซี. สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

 

Q1 = รอบคัดเลือกที่ 1, Q2 = รอบคัดเลือกที่ 2, Q3 = รอบคัดเลือกที่ 3, Q4 = รอบคัดเลือกที่ 4, L96 = รอบ 96 คน, L64 = รอบ 64 คน, L32 = รอบ 32 คน

 

 

16 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L32 197 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : ชูชาติ ไตรรัตน์ประดิษฐ์ 1 - 4
198 นคร ชาพล : พงศกร จงใจรักษ์ 3 - 4
199 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : วินัย ทองราย 4 - 0
200 ธนพล บุญปลอด : อัครเดช วีระสัตรา 3 - 4
12:30 น. 201 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : กรณ์รัชต์ อั๊งคำ 0 - 4
202 เดชาวัต พุ่มแจ้ง : อิศรา กะไชยวงษ์ 2 - 4
203 ไพฑูรย์ ผลบุญ : สันติภาพ วงศ์มหาชัย 2 - 4
204 ณรงค์เดช ตาขันทอง : ธวัช สุจริตธุระการ 4 - 2
15:00 น. 205 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ 1 - 4
206 ศักดิ์ชัย ซิมงาม : พชร มาเยอะ 0 - 4
207 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : มงคล จูยิ้ม 4 - 3
208 ณัทณพงศ์ ชัยกุล : ภาสกร สุวรรณวัฒน์ 1 - 4
17:30 น. 193 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : รัชโยธิน โยธารักษ์ 4 - 1
194 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : STUART PETTMAN 0 - 4
195 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : ศุภโชค ก่อเสริมสุข 4 - 1
196 นพดล แสงนิล : สุชาติ สุขเลี่ยม 2 - 4

 

15 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 177 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : ปริญญา เย็นทรวง 4 - 2
178 กรณ์รัชต์ อั๊งคำ : ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข 4 - 3
179 เดชาวัต พุ่มแจ้ง : ธนภัทร มะนานวม 4 - 1
180 อิศรา กะไชยวงษ์ : ศิริวัฒน์ พะลัง 4 - 0
12:30 น. 181 ไพฑูรย์ ผลบุญ : ณัฐพนธ์ หนูนิล 4 - 1
182 ประพฤติ ชัยธนสกุล : สันติภาพ วงศ์มหาชัย 2 - 4
183 ณรงค์เดช ตาขันทอง : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 4 - 3
184 ยุทธภพ ภาคพจน์ : ธวัช สุจริตธุระการ 3 - 4
15:00 น. 185 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : ณัฐวุฒิ โฮมภิรมย์ 4 - 3
186 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : ตะวัน พูลทอง 4 - 1
187 สุชาติ ภูฆัง : ศักดิ์ชัย ซิมงาม 1 - 4
188 พชร มาเยอะ : ไกรลาศ วงศ์สุรไกร 4 - 0
17:30 น. 189 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : รชต ขันตี 4 - 0
190 มงคล จูยิ้ม : ชินภัทร์ คำสัตย์ 4 - 3
191 พุธกานต์ ขิมสุข : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 3 - 4
192 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : บรรดิษฐ เขียวสุทธิ 4 - 3

 

14 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 161 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : สมควร เตียนพลกรัง 4 - 0
162 รัชโยธิน โยธารักษ์ : สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง 4 - 3
163 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : นพพล ทำสวน 4 - 0
164 STUART PETTMAN : พลกฤษณ์ หนูทองพูล 4 - 0
12:30 น. 165 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : สงขลา จริงจิตร 4 - 2
166 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : ประมวล จันทร์ทัด 4 - 2
167 นพดล แสงนิล : วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 4 - 1
168 สุชาติ สุขเลี่ยม : ธัชชัย สุขสำราญ 4 - 2
15:00 น. 169 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : สุรเทพ ภูแฉล้ม 4 - 2
170 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : ชูชาติ ไตรรัตน์ประดิษฐ์ — WO.
171 นคร ชาพล : เอกรัฐ ธนานนท์ 4 - 1
172 พงศกร จงใจรักษ์ : รัฐนนท์ เขมทัต 4 - 2
17:30 น. 173 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ 4 - 0
174 นพดล นภจร : วินัย ทองราย 0 - 4
175 ธนพล บุญปลอด : โอภาส สุวรรณราช 4 - 3
176 กอบกิจ พลาจิณ : อัครเดช วีระสัตรา 3 - 4

 

13 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L96 141 ตุ้มทอง ชื่นบาน : พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ 3 - 4
142 วินัย ทองราย : หริศ สอนจันทึก 4 - 0
143 โอภาส สุวรรณราช : ณัฐพล เกื้อสุนทรวานนท์ 4 - 0
144 อัครเดช วีระสัตรา : ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 4 - 2
145 ทศพร เข็มน้อย : ปริญญา เย็นทรวง 1 - 4
12:30 น. 146 พีร ปานประยูร : ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข 2 - 4
147 ธนภัทร มะนานวม : อรรถชัย วงษ์ชื่น 4 - 1
148 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : ศิริวัฒน์ พะลัง 3 - 4
149 ชัชวาลย์ รุตแพ : ณัฐพนธ์ หนูนิล 2 - 4
150 จงรักษ์ บุญรอด : สันติภาพ วงศ์มหาชัย 3 - 4
15:00 น. 151 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : ทวิช ก้านเพชร 4 - 0
152 ธวัช สุจริตธุระการ : สมนึก ญาณีฑีรฆะ 4 - 0
153 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : ณัฐวุฒิ โฮมภิรมย์ 3 - 4
154 ตะวัน พูลทอง : ธนากร พีณเมืองวง 4 - 3
155 กฤษดา ชุ่มจิตต์ : ศักดิ์ชัย ซิมงาม 3 - 4
17:30 น. 156 ไกรลาศ วงศ์สุรไกร : พงศกร สมจิตต์ 4 - 1
157 รชต ขันตี : ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 4 - 1
158 ชินภัทร์ คำสัตย์ : เจริญ โพธิ์รัตน์ 4 - 1
159 เพชรชัย กรรมภาษี : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 3 - 4
160 บรรดิษฐ เขียวสุทธิ : พีรบูรณ์ พิมพ์ดี 4 - 0

 

12 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. Q4 121 ธีระวัฒน์ คงเกษม : ณัฐวุฒิ โฮมภิรมย์ 0 - 3
122 ธนากร พีณเมืองวง : มนต์ชัย ปานปูน 3 - 0
123 ณัฐวุฒิ ภู่อ้น : ศักดิ์ชัย ซิมงาม 2 - 3
124 พงศกร สมจิตต์ : กิตติพงษ์ พรชัย 3 - 2
125 ศิริภาพร นวนทะคำจัน : ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย — WO.
12:30 น. 126 เจริญ โพธิ์รัตน์ : วราพงษ์ สิทธิพระเจริญกุล 3 - 1
127 ณัทณพงศ์ ชัยกุล : จักรกฤต ขุนศิริ 3 - 1
128 พรชัย อรุณรัศมี : พีรบูรณ์ พิมพ์ดี 0 - 3
L96 129 สมควร เตียนพลกรัง : กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล 4 - 3
130 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : แสงชัย เสสุตา 4 - 0
15:00 น. 131 กิตติ มงคลสละ : นพพล ทำสวน — WO.
132 อรรคพงษ์ ผาหยาด : พลกฤษณ์ หนูทองพูล 2 - 4
133 ธงชัย ปุณยวีร์ : สงขลา จริงจิตร 0 - 4
134 ประมวล จันทร์ทัด : ทัชนันทน์ สุริโย 4 - 1
135 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : มานพ สุขสำราญ 4 - 1
17:30 น. 136 ธัชชัย สุขสำราญ : สมพล แซ่ตั้ง 4 - 1
137 สุรเทพ ภูแฉล้ม : วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย 4 - 1
138 ชูชาติ ไตยรัตนประดิษฐ์ : ธณาดล ผมประทุม 4 - 1
139 เอกรัฐ ธนานนท์ : ดนัย อรรถวสุ 4 - 2
140 รัฐนนท์ เขมทัต : ภาณุ เทพสง่า 4 - 1

 

11 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q4 101 ธวัช ลิ้มวัฒนะ : สงขลา จริงจิตร 0 - 3
102 สุทธิชัย เหล็กเพชร : ทัชนันทน์ สุริโย 2 - 3
103 มานพ สุขสำราญ : อานนท์ สนธิทิพย์ 3 - 0
104 สมพล แซ่ตั้ง : พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ 3 - 1
105 อนุพันธ์ น้ำทิพย์ : วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย 1 - 3
14:00 น. 106 มังกร สมบัติ : ธณาดล ผมประทุม 0 - 3
107 ไพบูรณ์ โกมล : ดนัย อรรถวสุ 0 - 3
108 บอย เอี่ยมเย็น : ภาณุ เทพสง่า 0 - 3
109 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร 3 - 0
110 หริศ สอนจันทึก : ทวีศักดิ์ ธูปหอม 3 - 0
16:00 น. 111 ณัฐพล เกื้อสุนทรวานนท์ : ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 3 - 2
112 ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู : สัญญา สุดรอด 3 - 0
113 ปริญญา เย็นทรวง : มนตรี ด้วงสโมสร 3 - 0
114 ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข : ธัชชัย หอมเกษร 3 - 0
115 อรรถชัย วงษ์ชื่น : ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ 3 - 1
18:00 น. 116 พลากร เตี่ยวสกุล : ศิริวัฒน์ พะลัง 1 - 3
117 ณัฐพนธ์ หนูนิล : อานนท์ สูงสถิตานนท์ 3 - 2
118 สันติภาพ วงศ์มหาชัย : สรายุทธ์ ศรีเมือง 3 - 1
119 ทวิช ก้านเพชร : ธานินทร์ พุทธมนต์ธร 3 - 0
120 ติณณภพ วังทนานนท์ : สมนึก ญาณีฑีรฆะ 0 - 3

 

10 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q3 81 วรวิทย์ ทองเหวียง : มนตรี ด้วงสโมสร 1 - 3
82 วัลลภ เนียมนุช : ธัชชัย หอมเกษร — WO.
83 ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ : พีรยุทธ์ โฉมยา 3 - 1
84 ศิริวัฒน์ พะลัง : ธนากร กิตติรวีโชติ 3 - 0
85 พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย : อานนท์ สูงสถิตานนท์ 2 - 3
14:00 น. 86 ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ : สรายุทธ์ ศรีเมือง 0 - 3
87 นิฐิพล บุญจู : ธานินทร์ พุทธมนต์ธร 2 - 3
88 สมนึก ญาณีฑีรฆะ : บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ 3 - 1
89 สมภักดิ์ ชวนเจริญ : ณัฐวุฒิ โฮมภิรมย์ 0 - 3
90 มนต์ชัย ปานปูน : บุญพร ตั้งอุปละ 3 - 1
16:00 น. 91 ศักดิ์ชัย ซิมงาม : อนุรักษ์ สุพลจิตร 3 - 2
92 จ.อ.ภักดี จันมณี : กิตติพงษ์ พรชัย 1 - 3
93 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย : สุมงคล คำพูล 3 - 0
94 พรพงษ์ ปานรักษ์ : วราพงษ์ สิทธิพระเจริญกุล 1 - 3
95 จักรกฤต ขุนศิริ : กวี ปินตาวงค์ 3 - 1
18:00 น. 96 ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ : พีรบูรณ์ พิมพ์ดี 0 - 3
Q4 97 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง : กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล 2 - 3
98 แสงชัย เสสุตา : พ.จ.ต.เชษฐา นามประเวช 3 - 2
99 พรปิยะ กาวสำราญ : นพพล ทำสวน 1 - 3
100 พลกฤษณ์ หนูทองพูล : สมชาย กาวสำราญ 3 - 1

 

9 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 61 สุชาติ แซ่เฮ้ง : สุมงคล คำพูล 1 - 3
62 วิริทธิ์พล สุขอร่าม : วราพงษ์ สิทธิพระเจริญกุล 0 - 3
63 กวี ปินตาวงค์ : อัศนี ปานสีนุ่น 3 - 1
64 สรยุทธ ขาวอ่อน : พีรบูรณ์ พิมพ์ดี 0 - 3
Q3 65 กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล : องอาจ ฝอฝน 3 - 1
14:00 น. 66 พ.จ.ต.เชษฐา นามประเวช : สุรัช ตฤษณาไวศย์ 3 - 2
67 นพพล ทำสวน : พิมพ์ชนก เพิ่มพูล 3 - 1
68 สมชาย กาวสำราญ : สมควร ชอลี 3 - 2
69 กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา : สงขลา จริงจิตร 0 - 3
70 ทัชนันทน์ สุริโย : ยุทธนา ศรีชนะ 3 - 1
16:00 น. 71 อานนท์ สนธิทิพย์ : คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล WO. —
72 พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ : จาตุรงค์ ชัยชาติแตง 3 - 1
73 วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย : ชัชวาล เจริญพล 3 - 1
74 ธณาดล ผมประทุม : ธานี สำโรงแสง 3 - 2
75 ธีรยุทธ จันทา : ดนัย อรรถวสุ 1 - 3
18:00 น. 76 ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย : ภาณุ เทพสง่า 2 - 3
77 สิทธิศักดิ์ ใจอารีย์ : ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร 1 - 3
78 ทวีศักดิ์ ธูปหอม : ธวัชชัย สุขเอี่ยม 3 - 1
79 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี : ญาณเศรษฐ์ ชัยชูนาวีร์ 3 - 2
80 สัญญา สุดรอด : วัลลภ เณรเถื่อน 3 - 2

 

8 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 41 สันติ นาคจันทร์ : ชัชวาล เจริญพล — WO.
42 พ.จ.อ.สายชล ฟักเขียว : ธานี สำโรงแสง — WO.
43 ถิรวิทย์ ครุฑเปรม : ดนัย อรรถวสุ 1 - 3
44 ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ : ภาณุ เทพสง่า 1 - 3
45 พุทธศิลป์ พัฒสินธุ์ : ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร 1 - 3
14:00 น. 46 ธนวิชญ์ พานแก้ว : ธวัชชัย สุขเอี่ยม 0 - 3
47 ญาณเศรษฐ์ ชัยชูนาวีร์ : เจริญ จันทร์ศรี 3 - 0
48 ดำรงศักดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา : วัลลภ เณรเถื่อน 1 - 3
49 ไพโรจน์ พาณิชย์กุล : มนตรี ด้วงสโมสร 2 - 3
50 ปฏิภาณ สระทองคด : ธัชชัย หอมเกษร 0 - 3
16:00 น. 51 พีรยุทธ์ โฉมยา : นราธิป แพงหนู WO. —
52 พินิจ ทุมรักษ์ : ธนากร กิตติรวีโชติ 1 - 3
53 พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ : อานนท์ สูงสถิตานนท์ 0 - 3
54 วรพล จิรานุกูลวงศ์ : สรายุทธ์ ศรีเมือง 2 - 3
55 ธานินทร์ พุทธมนต์ธร : ภูรภัช ชนาธิปธนิน WO. —
18:00 น. 56 บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ : ณัฐภัทร เกวานนท์ 3 - 0
57 จามร บุญกำจัด : ณัฐวุฒิ โฮมภิรมย์ 2 - 3
58 บุญพร ตั้งอุปละ : รัตนชัย ธูปาดิลก 3 - 2
59 กวิน ลิ้มวดี : อนุรักษ์ สุพลจิตร 1 - 3
60 เอนก ทองพลู : กิตติพงษ์ พรชัย — WO.

 

7 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 21 อานนท์ สูงสถิตานนท์ : เชาวลิต อิงอมรรัตน์ 3 - 0
22 สรายุทธ์ ศรีเมือง : ติณณภพ นิลาสน์ 3 - 2
23 ภูรภัช ชนาธิปธนิน : กฤษณะ จำปีทอง WO. —
24 วิฑูรย์ สุรธรรมจรรยา : ณัฐภัทร เกวานนท์ 1 - 3
25 อรรถพล สู้อุตส่าห์วิริยะกิจ : ณัฐวุฒิ โฮมภิรมย์ 0 - 3
14:00 น. 26 รัตนชัย ธูปาดิลก : นาวิน เฮงสมบูรณ์ 3 - 0
27 อนุรักษ์ สุพลจิตร : โชควัฒนา สุขเจริญ 3 - 2
28 กิตติพงษ์ พรชัย : ทัศนัย แสงพล 3 - 0
29 สุมงคล คำพูล : ปรีชา สกุลทองวัฒนา 3 - 2
30 วราพงษ์ สิทธิพระเจริญกุล : พลวัฒน์ เกิดสินธุ WO. —
16:00 น. 31 อัศนี ปานสีนุ่น : ชนิดาภา วงศ์หฤทัย 3 - 1
32 เศกฤทธิ์ พลเสน : พีรบูรณ์ พิมพ์ดี 2 - 3
Q2 33 ประเสริฐ ดีอำมาตย์ : องอาจ ฝอฝน 1 - 3
34 มานิตย์ สาธรสันติกุล : สุรัช ตฤษณาไวศย์ 1 - 3
35 ณัฐวุฒิ ยองเพชร : พิมพ์ชนก เพิ่มพูล 2 - 3
18:00 น. 36 ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย : สมควร ชอลี 0 - 3
37 ประมวล ทองยั่งยืน : สงขลา จริงจิตร 0 - 3
38 สิทธิพร เฮงวิรัต : ยุทธนา ศรีชนะ 2 - 3
39 คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล : อดิเทพ ผอสูงเนิน 3 - 1
40 จาตุรงค์ ชัยชาติแตง : พงศ์กวิน สุขเกษม 3 - 1

 

6 ม.ค. 2563 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 1 องอาจ ฝอฝน : กิตติพัทธ์ จำนงชอบ 3 - 0
2 สุรัช ตฤษณาไวศย์ : วินัย อยู่สุข 3 - 0
3 สุวิทย์ อาจสด : พิมพ์ชนก เพิ่มพูล 1 - 3
4 สมควร ชอลี : พศิน ภู่โอบอ้อม 3 - 1
5 สงขลา จริงจิตร : พุฒิพัฒน์ สุดประเสริฐ 3 - 1
14:00 น. 6 ยุทธนา ศรีชนะ : กัมพล ศรีแจ่มดี 3 - 2
7 อดิเทพ ผอสูงเนิน : กฤษดา หาระสาร 3 - 0
8 วัชรพล ปรัชญนันท์ : พงศ์กวิน สุขเกษม 2 - 3
9 สมบูรณ์ชาย ภวนาคโสภณ : ชัชวาล เจริญพล 2 - 3
10 สรพงษ์ อุ่นจิตต์ : ธานี สำโรงแสง — WO.
16:00 น. 11 สุทิวัส ศิริ : ดนัย อรรถวสุ 0 - 3
12 ภาณุ เทพสง่า : ปรินทร์ โกมารทัต 3 - 0
13 ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร : พูลลาภ เหลืองทอง 3 - 1
14 วัฒนา อาภาวัธน์ : ธวัชชัย สุขเอี่ยม 1 - 3
15 ยุทธภูมิ สุดถวิล : เจริญ จันทร์ศรี 2 - 3
18:00 น. 16 วัลลภ เณรเถื่อน : เบญจรงค์ รุผักชี 3 - 0
17 มนตรี ด้วงสโมสร : ณัฐดนัย มะนานวม 3 - 2
18 ศศธร เบญจมาตย์ : ธัชชัย หอมเกษร 0 - 3
19 สมบูรณ์ ชินวุฒิกุล : นราธิป แพงหนู 2 - 3
20 สรวรรษ จิระพงษ์ : ธนากร กิตติรวีโชติ 2 - 3