กติกาพูล 9 ลูก ตามกฏของ BCA (Billiards Congress of America)


กติกาใดที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในกติกาฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติ กติกาสากลของการเล่น Pocket Billiards เป็นหลัก

1. ลักษณะของเกมส์

พูล 9 ลูกเป็นกีฬาที่เล่นโดยใช้ลูกตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขเก้า และลูกขาวซึ่งเป็นลูกคิวบอล ในการแทงแต่ละครั้ง ลูกคิวบอลจะต้องถูกลูกที่มีหมายเลขต่ำที่สุดบนโต๊ะก่อน และการตบลูกไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับตัวเลข หากผู้เล่นสามารถตบลูกลงหลุมได้โดยไม่ทำผิดกติกาผู้เล่นสามารถเล่นต่อไปได้เรื่อยๆ จนกว่าจะตบไม่ลง, ทำฟาล์ว หรือชนะในเกมส์นั้นด้วยการทำให้ลูก 9 ลงหลุมก่อนเป็นคนแรก หลังจากตบลูกพลาด ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ต้องมาเล่นยังจุดที่ลูกไปหยุดอยู่บนโต๊ะ แต่หากเป็นการได้เล่นหลังจากการทำฟาล์ว ผู้เล่นที่ได้ฟาล์ว สามารถเอาลูกคิวบอลไปตั้งในตำแหน่งใดก็ได้บนโต๊ะ ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องระบุว่าจะตบลูกเป้าลงหลุมใด เกมส์จะจบลงเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง สามารถทำจำนวนเกมได้ครบตามที่ตกลงกันไว้ก่อนเป็นคนแรก

2. การตั้งลูก

ลูกเป้าทั้งหมด จะถูกนำมาตั้งในลักษณะสี่เหลี่ยมหน้าจั่ว โดยให้ลูกหมายเลขหนึ่ง อยู่บนสุดของกลุ่มบนจุด Foot Spot และลูกหมายเลข 9 อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของกลุ่ม โดยให้ลูกอื่นๆ ที่เหลือคละกันไปในกลุ่ม และพยายามตั้งลูกทั้งหมดให้ติดกันให้มากที่สุด เกมเริ่มด้วยการแทงเปิดลูกคิวบอลจากในมือ หลังเส้นเมือง

3. การแทงไม้เปิดอย่างถูกกติกา

กติการะบุการแทงในไม้เปิด เหมือนการแทงทั่วๆ ไป ยกเว้น

  • ผู้แทงต้องแทงให้โดนลูกหมายเลขหนึ่งก่อนเสมอ และต้องให้มีลูกอื่นๆ วิ่งไปกระทบชิ่งอย่างน้อย 4 ลูกขึ้นไป
  • หากผู้เปิดแทงลูกคิวบอลเปลี่ยน หรือกระเด็นตกจากโต๊ะ หรือไม่ถูกต้องตามข้อบังคับอื่นๆ ของการแทง ให้ถือว่าเป็นการทำฟาล์ว และผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ได้เล่นลูกในมือจากตำแหน่งใดก็ได้บนโต๊ะ
  • หากผู้เล่นแทงลูกอื่นให้กระเด็นตกจากโต๊ะในไม้เปิด ก็ถือเป็นการทำฟาล์ว และให้ผู้เล่นคนต่อไปได้เล่นลูกในมือจากตำแหน่งใดก็ได้บนโต๊ะเช่นกัน ลูกที่ตกจากโต๊ะไปจะไม่นำกลับมาตั้งใหม่ (ยกเว้นลูกหมายเลข 9 ซึ่งให้นำกลับมาตั้งบนจุด Foot spot)

4. การเล่นต่อ

การแทงไม้ในต่อไปหลังจากการแทงเปิด ผู้เล่นสามารถเลือกเล่น “Push out” (ดูกติกา ข้อที่ 5) หากผู้เปิดสามารถแทงลูกลงหลุมไปในไม้เปิด ไม่ว่าจะกี่ลูกก็ตามโดยไม่ทำผิดกติกา เขาสามารถเล่นต่อไปได้เรื่อยๆ จนกว่าจะตบพลาด, ทำฟาล์ว หรือจนกว่าจะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นๆ หากผู้เล่นแทงไม่โดนลูกเป้า หรือทำฟาล์ว ผู้เล่นคนต่อไปสามารถเล่นไปได้จนกว่าจะตบพลาด, ทำฟาล์ว หรือเป็นผู้ชนะในเกมนั้นเช่นเดียวกัน เกมจะจบลง เมื่อมีผู้เล่นตบลูกหมายเลข 9 ลงหลุมโดยไม่มีการทำผิดกติกา หรือมีการยอมแพ้ หรือปรับให้แพ้เกิดขึ้นตามกฏระเบียบที่ได้ระบุไว้

5. การเล่น Push out

ผู้เล่นที่แทงในไม้ต่อไปหลังจากไม้เปิดไม้แรก สามารถเลือกเล่นลูก “Push out” เพื่อพยายามนำลูกคิวบอลไปไว้ยังตำแหน่งที่ดีกว่า เพื่อทางเลือกในไม้ต่อไปได้ ในการแทงลูก “Push out” ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องแทงให้โดนลูก หรือแม้แต่ให้โดนชิ่งใดๆ แต่ยังคงต้องรักษากติกาในการแทงอื่นๆ ให้ถูกต้อง ผู้เล่นจะต้องขานให้ผู้ตัดสินและผู้ชมได้รับทราบก่อนว่าจะเลือกเล่นลูก “Push out” มิเช่นนั้นจะถูกขานว่าเป็นการทำฟาล์วเช่นการแทงลูกทั่วไป ลูกที่ผู้แทงตบลงหลุมไปในการแทง “Push out” จะไม่ถือว่าเป็นลูกที่แทงลงหลุม แต่จะไม่นำกลับมาตั้งยกเว้นลูกหมายเลข 9 เท่านั้น หลังจากการแทง “Push out” อย่างไม่ผิดกติกาแล้ว ผู้เล่นคนต่อไป มีสิทธิ์ที่จะเลือกเล่นในไม้ต่อไปเอง หรือจะให้ผู้ที่แทงลูก “Push out” เล่นต่อจากตำแหน่งนั้นก็ได้ การแทงลูก “Push out” ไม่ถือว่าเป็นการทำฟาล์ว ตราบใดที่ผู้เล่นไม่ได้ทำผิดกติกาในข้อใดๆ (ยกเว้นที่ระบุไว้ในกติกาข้อที่ 7 และข้อที่ 8) การแทงลูก “Push out” อย่างผิดกติกา จะถูกปรับฟาล์วตามลักษณะของการแทงที่ไม่ถูกต้อง และหากผู้ที่แทงเปิดแทงลูกคิวบอลเปลี่ยนในไม้เปิด ผู้เล่นคนต่อไปไม่สามารถเล่นลูก “Push out” ได้

6. การทำฟาล์ว

เมื่อผู้เล่นทำฟาล์ว เที่ยวแทงของเขาจะสิ้นสุดลง และจะไม่มีการนำลูกที่เกิดจากการทำฟาล์วที่ตกลงหลุมไปกลับมาตั้งอีก (ยกเว้นลูกนั้นเป็นลูกหมายเลข 9 ที่จะต้องนำกลับมาตั้งที่จุด Foot spot) ผู้เล่นคนต่อไป จะได้รับสิทธิ์เล่นลูกจากในมือ จากตำแหน่งใดก็ได้บนโต๊ะ หากมีการฟาล์วเกิดขึ้นหลายกรณีในไม้เดียวกัน ให้ถือว่าเป็นการฟาล์วเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

7. การแทงผิด

หากผู้เล่นแทงไปไม่ถูกลูกที่มีหมายเลขต่ำที่สุดบนโต๊ะเป็นลูกแรก ให้ถือว่าการแทงนั้นเป็นการทำฟาล์ว

8. การแทงไม่เข้าชิ่ง

หากลูกเป้าที่ผู้เล่นแทงออกไปไม่ลงหลุม และไม่มีลูกหนึ่งลูกใดบนโต๊ะวิ่งไปกระทบชิ่ง ให้ถือว่าการแทงนั้นเป็นการทำฟาล์ว

9. การเล่นลูกในมือ

เมื่อผู้เล่นได้เล่นลูกจากในมือ ผู้เล่นสามารถวางลูกคิวบอลที่ตำแหน่งใดก็ได้บนโต๊ะ โดยต้องไม่ให้สัมผัสกับลูกเป้า และสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะมีการแทงออกไป

10. การแทงลูกตกโต๊ะ

ลูกที่ไม่ได้ถูกตบลงหลุม และไม่ได้หยุดอยู่บนโต๊ะ ถือเป็นลูกตกจากโต๊ะ และเป็นลูกฟาล์ว ลูกดังกล่าวจะไม่ถูกนำกลับมาตั้ง ยกเว้นว่าเป็นลูกหมายเลข 9 เท่านั้น

11. การแทงลูกกระโดด หรือลูกไซด์โค้ง

ในกรณีที่ไม่มีผู้ตัดสิน และผู้เล่นพยายามแทงลูกกระโดด หรือลูกไซด์โค้ง ข้ามลูกที่กีดขวางลูกเป้า แล้วไปทำให้ลูกที่กีดขวางมีการเคลื่อนไหว ให้ถือว่าเป็นการทำฟาล์ว (โดยไม่จำเป็นว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวด้วยมือ หรือเป็นการแทงไม้ยาวก็ตาม)

12. การทำฟาล์วติดต่อกัน 3 ครั้ง

หากผู้เล่นทำฟาล์วติดต่อกันถึง 3 เที่ยวแทงในเกมเดียวกัน โดยไม่มีการแทงที่ถูกต้องตามกติกาใดๆ มาคั่น ผู้เล่นจะถูกปรับแพ้ในเกมนั้น ผู้ตัดสินจะต้องทำการเตือนผู้เล่น ก่อนการแทงครั้งที่ 3 จะเกิดขึ้น

13. การจบเกม

เกมจะเริ่มทันทีที่ลูกคิวบอลถูกแทงออกจากเส้นเมืองในไม้เปิด ลูกหมายเลขหนึ่ง จะต้องถูกกระทบด้วยคิวบอลเป็นลูกแรก เกมจะจบลงเมื่อลูกหมายเลข 9 ถูกตบลงหลุมอย่างไม่มีการทำผิดกติกา หรือเมื่อผู้เล่นยอมแพ้ หรือถูกจับแพ้ ในกรณีที่เกิดการทำฟาล์ว