ทำเนียบแชมป์สนุกเกอร์ 6 แดงประเทศไทย 2551 - 2558

ปี ค.ศ. ปี พ.ศ. แชมป์ พบ รองแชมป์
2008 2551 เทพไชยา อุ่นหนู - อิศรา กะไชยวงษ์
2009 2552 นพดล แสงนิล - ประพฤติ ชัยธนสกุล
2010 2553 นพดล นภจร - อิศรา กะไชยวงษ์
2011 2554 อิศรา กะไชยวงษ์ - รัชพล ภู่โอบอ้อม
2012 2555 เดชาวัต พุ่มแจ้ง - พนมไพ พ่อวิเศษ
2013 2556 อิศรา กะไชยวงษ์ - ไพฑูรย์ ผลบุญ
2014 2557 รัชพล ภู่โอบอ้อม - กฤษณัส เลิศสัตยาทร
2015 2558 ไพฑูรย์ ผลบุญ - นพดล นภจร
2016 2559 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง - อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์
2017 2560 นพพล แสงคำ - ภาสกร สุวรรณวัฒน์
2018 2561 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ - กฤษณัส เลิศสัตยาทร
2019 2562 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ - บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล