กฏ-กติกา กีฬาบิลเลียดของสมาคมกีฬาบิลเลียด และสนุกเกอร์อาชีพโลก WPBSA


หมวดที่ 1 - อุปกรณ์การเล่น (Equipment)

1. โต๊ะมาตรฐาน (Standard Table)

ขนาด (Dimension)
พื้นที่สำหรับใช้ในการเล่น วัดจากขอบผิวของคุชชั่น จะต้องมีขนาด 11 ฟุต 8 1/2 นิ้ว X 5 ฟุต 10 นิ้ว (3,596 มม. X 1,778 มม.) โดยมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ±1/2 นิ้ว (±13 มม.)
ความสูง (Height)
ความสูงของโต๊ะ วัดจากพื้นห้องถึงขอบผิวของคุชชั่น จะต้องอยู่ระหว่าง 2 ฟุต 9 1/2 นิ้ว - 2 ฟุต 10 1/2 นิ้ว (851 มม. - 876 มม.)
หลุม (Pockets)
  • โต๊ะจะมีหลุมตามมุม 2 หลุม ทางด้าน “จุดสปอต” ซึ่งเรียกว่า “หลุมบน” และอีก 2 หลุมทางด้านในเมือง ซึ่งเรียกว่า “หลุมล่าง” และมีหลุมที่กึ่งกลางด้านยาวของโต๊ะอีกข้างละ 1 หลุม ซึ่งเรียกว่า “หลุมกลาง”
  • ขนาดต่างๆ ของหลุม จะต้องเป็นไปตามแม่แบบ (Template) ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมบิลเลียด และสนุกเกอร์อาชีพโลก (WPBSA)
เส้นเมือง และในเมือง (Balk and In Balk)
เส้นตรงซึ่งลากห่างจากขอบ และขนานกับคุชชิ่งล่าง 29 นิ้ว (737 มม.) เรียกว่า “เส้นเมือง” และเนื้อที่ซึ่งอยู่ระหว่างเส้นกับขอบคุชชิ่งล่าง เรียกว่า “ในเมือง”
ครึ่งวงกลม (ตัว D)
“ครึ่งวงกลม (ตัว D)” ซึ่งเขียนไว้ “ในเมือง” จะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่กึ่งกลางของ “เส้นเมือง” และมีรัศมี 11 1/2 นิ้ว (292 มม.)
จุดต่างๆ (Spots)
จุดต่างๆ มีการกำหนดไว้ 4 จุด โดยตั้งอยู่บนแนวกึ่งกลางของโต๊ะตามทางยาว คือ
  • จุด “สปอต” ห่างจากขอบด้านในของคุชชั่นบน 12 3/4 นิ้ว (324 มม.)
  • จุด “เซ็นเตอร์” ตั้งอยู่ที่จุดกึ่งกลางระหว่างขอบคุชชั่นบน กับขอบคุชชั่นล่าง
  • จุด “ปิรามิด” ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง “จุดเซ็นเตอร์” กับขอบคุชชั่นบน
  • “จุดกลางของเส้นเมือง”

2. ลูกต่าง ๆ (Balls)

  • ลูกต่างๆ จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 52.5 มม. โดยมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.05 มม. ลูกจะต้องมีน้ำหนักเท่ากัน คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.5 กรัมต่อ 1 ชุด
  • ลูกใดลูกหนึ่ง หรือทั้งชุด อาจให้เปลี่ยนได้ โดยความเห็นชอบจากผู้เล่นร่วมกันหรือจากดุลยพินิจของผู้ตัดสิน

3. ไม้คิว (Cue)

ไม้คิวที่ใช้ในการเล่น ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 ฟุต (914 มม.) และรูปร่างลักษณะโดยทั่วไปต้องไม่แตกต่างจากที่นิยมใช้กันอยู่ปกติ

4. อุปกรณ์อื่น ๆ (Other Equipment)

เรสต์ต่างๆ (คิวยาวเรียกว่า “Butts” หรือ “Half Butts”) ขึ้นอยู่กับความยาว, ตัวต่อ และตัวปรับระยะที่อาจนำมาใช้ เมื่อผู้เล่นไม่สะดวกในการแทง โดยทั่วไปจะเป็นอุปกรณ์ที่ประจำอยู่ตามโต๊ะ ทั้งนี้ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ผู้ตัดสินหรือผู้เล่นนำเข้ามาใช้ (ดูหมวดที่ 3 ข้อ 18) อุปกรณ์ตัวต่อ, ตัวปรับระยะ หรือสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการแทง จะต้องได้รับการรับรองโดย WPBSA